2018 start met een groep enthousiaste buurtbewoners die zich willen inzetten voor een vernieuwde Wijkraad voor de Grunobuurt. De vormingsfase en doorstart die eind in 2017 in gang is gezet, moet in 2018 duidelijk nog vorm krijgen. De stuurgroep die het initiatief nam voor deze vernieuwde Wijkraad, bestaande uit Rudie, Roel, Bouke en Marieke, start voorzichtig met een verkenningsfase.

Hoewel iedereen erg gedreven is, neemt de verkennings- en vormingsfase veel tijd in beslag: elkaar goed leren kennen en een passende vorm bepalen vraagt veel meer dan menigeen vooraf had voorzien.

Ondertussen doorkruisen eenzijdig gewijzigde wijkvernieuwingsplannen, andere parkeernormen, vertragingen van werk in uitvoering en vele andere zaken de vormingsfase, waardoor de stuurgroep, de nieuwe bestuursleden en bewoners gedwongen worden keuzes te maken. Hierbij verdwijnen de vorm, de kennismaking en het hoe, wat en waarom van de vernieuwde Wijkraad regelmatig naar de achtergrond. Sommige plannen verdwijnen ongelezen in de la.

Zwoegend, soms pruttelend, met vallen en opstaan, proberen we vol vertrouwen en moed samen een betere, mooiere, veilige en leefbare wijk te maken. Successen en ook teleurstellingen kenmerken 2018. De vormingsfase is helaas in 2018 niet afgerond en vraagt duidelijk meer tijd en geduld van iedereen. Toch presenteren we met gepaste trots het jaarverslag over 2018. We kijken voorzichtig uit naar 2019: het jaar waarin duidelijk moet worden hoe, of en in welke vorm de Wijkraad verdergaat.

Voor ons is de inbreng van bewoners van essentieel belang. Laat je ideeën en je mening over de Grunobuurt horen! Wil en kun je een actieve bijdrage leveren aan de Wijkraad: voel je welkom!

Wat ons zoal bezig heeft gehouden in 2018

• Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 door het Buurtcentrum

In 2018 vond er voor het eerst weer een Nieuwjaarsbijeenkomst voor buurtbewoners plaats. Het initiatief hiertoe is vooruitgekomen uit een jarenlange samenwerking met Buurtcentrum Stadspark voor een Kerstborrel aan het einde van het jaar. In 2018 heeft de samenwerking zich helaas beperkt tot een financiële bijdrage aan het geheel en is er door het Buurtcentrum een leuke middag georganiseerd.

• Spreekbuurtjes

In 2018 heeft de Wijkraad het Spreekbuurtje geïntroduceerd. Op elke eerste maandag van maand kunnen wijkbewoners tussen 19.30 en 20.00 uur ideeën, zorgen, initiatieven of plannen bespreekbaar maken. Samen kunnen we bekijken welke weg kan worden ingeslagen om er vervolg aan te geven. Onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn gekomen zijn o.a. verkeersveiligheid, de buurtboekenkast, overlast en rondslingerend bouwmateriaal.

• Heel de Buurt-vergadering

Op 25 juni is de eerste Heel de Buurt-vergadering georganiseerd. De opkomst in het Buurtcentrum was overweldigend. Onder de bezielende leiding van Esther kwam gastpreker Ronald Knegt van BAM iets vertellen over de onderdoorgang van de Paterswoldseweg en presenteerde Jolke Koldijk van Nijestee de eenzijdig gewijzigde wijkvernieuwingsplannen. Ook waren er oproepen van bewoners, voor meer groen in de wijk, een ontmoetingsplaats en niet te vergeten de oproep om meer democratie in de Wijkraad te brengen.

• Bezwaar tegen omgevingsvergunning Lampisterie gegrond

De bewoners in het noordelijk deel van de Grunobuurt zijn geconfronteerd met een eenzijdige wijziging in de wijkvernieuwingsplannen door Nijestee. Plannen die samen met de toenmalige bewoners van de Wijkraad tot stand zijn gekomen, zijn zonder overleg aangepast door Nijestee. Zeer kort voordat de omgevingsvergunning Lampisterie werd verleend, werd de Wijkraad hiervan door Nijestee in kennis gesteld.

De wijkraad heeft half april waar mogelijk bezwaar gemaakt tegen deze gewijzigde plannen. Dit heeft er in oktober 2018 in geresulteerd dat de hoorcommissie een advies heeft uitgebracht aan B&W. De gemaakte bezwaren van de wijkraad zijn door de adviescommissie gegrond verklaard. Hoewel de Wijkraad zeker niet tegen de plannen is om de wijkvernieuwing en daarmee de bouw voort te zetten, hebben de gewijzigde plannen dusdanig veel invloed op huidige en vooral toekomstige bewoners dat zij van mening is dat dit niet zonder gevolgen mag blijven. Eind december nam B&W een besluit: de bouw kan ongewijzigd worden voortgezet. Het eerdere besluit over de parkeerpas voor bezoekers wordt gewijzigd. De nieuwe bewoners krijgen nu WEL het recht op een bezoekerspas voor de omgeving. De Wijkraad blijft zich op het punt van de wijkontwikkeling echter zorgen maken nu ook de plannen voor het volgende blok al in een vergevorderd stadium zijn. Over een eventueel beroep op het genomen besluit beraadt men zich nog ten tijde van het tot stand komen van dit jaarverslag.

Naar aanleiding van de gewijzigde plannen hebben we geprobeerd structureel (een keer per kwartaal) overleg met Nijestee te organiseren om zodoende eerder bij de gewijzigde plannen betrokken te worden, en waar mogelijk invloed te hebben op voorgenomen wijzigingen. De plannen voor het vijfde te bouwen woonblok waren begin 2018 eveneens al vergevorderd.

• Verkeersveiligheid

Al vroeg dit jaar kwamen signalen bij ons binnen over onveilige verkeerssituaties in de Grunobuurt.

Het bouwverkeer, de afsluiting van de Paterswoldseweg, het stilstaande verkeer op de Parkbrug en de Parkweg, nog meer bouwverkeer en de inbreng van buurtbewoners over onveilige verkeerssituaties op het Spreekbuurtje waren in april 2018 voor ons aanleiding om een gesprek hierover aan te willen gaan met de gemeente. Na ruim een half jaar omzwerven binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Groningen, is het uiteindelijk op 10 december tot een gesprek over de verkeersveiligheid in de wijk gekomen. We streven er naar hier in het eerste kwartaal van 2019 vervolg aan te geven en op de eerst volgende Heel de Buurt-vergadering op 18 maart 2019 over de voortgang te kunnen informeren.

• Buurtinitiatieven

Na de oproep op de Heel de Buurt-vergadering door onze penningman voor een kleine bijdrage voor een buurtinitiatief, stroomden de aanvragen binnen. De buurtboekenkast, een bijdrage voor de inrichting van een nieuwe ontmoetingsplaats, de kerstvoorstelling zijn hiervan enkele voorbeelden. Fijn dat er enthousiaste buurtbewoners zijn met mooie ideeën voor de wijk! Helaas is het budget niet toereikend om aan alle initiatieven volledig bij te kunnen dragen. In het financieel verslag wordt hier uitgebreider op ingegaan.

• Studenten WIJS

Enkele studenten van WIJS hebben onderzoek gedaan in de Grunobuurt naar de wijze waarop we beter en efficiënter kunnen communiceren met de buurt. Een straatonderzoek, gesprekken en een buurtanalyse maakten onderdeel uit van het geheel. Ook op de Heel de Buurt-vergadering waren zij aanwezig om hun bevindingen te bespreken en vragenlijsten met buurtbewoners door te nemen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan een huis-aan-huis, fysieke nieuwsbrief / buurtkrant.

• Nieuwsbrieven / Nieuwsupdates

In 2018 werd drie maal huis-aan-huis een nieuwsbrief bezorgd. Deze nieuwsbrieven gaven een korte impressie van de actuele gebeurtenissen in de buurt. Eenmalig werd de nieuwsbrief ook verspreid in Laanhuizen. Dit vanwege de impact die de onderdoorgang van de Paterswoldseweg op de bewoners van zowel de Grunobuurt als Laanhuizen heeft. Daarnaast verscheen op onregelmatige basis een Nieuwsupdate per e-mail. Hierin werd verwezen naar recent gepubliceerde buurtnieuwtjes op onze website Grunobuurt.nl. De webredactie heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten, er is een flinke impuls gegeven aan het up-to-date houden van de website, en niet te vergeten op social media; op Twitter, Facebook en Instagram worden bijna dagelijks nieuwsitems geplaatst of gedeeld.

• De Grunotuin

Helaas hebben de Grunotuinders in mei afscheid moeten nemen van de Grunotuin. Dit ging uiteindelijk veel sneller als verwacht en dit heeft alles te maken gehad met de inrichting van bouwplaats voor de onderdoorgang van de Paterswoldseweg. Helaas zijn de tuinders er niet in geslaagd een alternatieve locatie te vinden.

• Aanleg riolering vertraagd /gasleidingen

De aanleg van de riolering en de gasleidingen houdt de gemoederen in het zuidelijk deel van de Grunobuurt al heel lang bezig. De herinrichting van straten, nadat deze maandenlang opengebroken zijn geweest, de inrichting van de parkeervakken, de komst van het Informatiecentrum Ring Zuid en de aanleg van de beplanting, waaronder bomen en struiken, zijn op straat en sociale media regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Vanuit de Wijkraad zijn we hierover dan ook regelmatig in gesprek met de gemeente. Ook het komende jaar staat er nog veel gepland. Voor de actuele stand van zaken kunt u meer lezen op de website. Heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

• Welkomstpakketjes

Na jarenlange bezorging van welkomstpakketjes voor nieuwe buren heeft Martha besloten haar diensten voor dit doel niet langer beschikbaar te stellen. Als Wijkraad respecteren we dit besluit maar vinden het vanzelfsprekend erg jammer dat het bezorgen van de welkomstpakketten daarmee vooralsnog tot een einde komt. Hoe en of we in de toekomst nog vorm kunnen geven aan dit warme welkomstgebaar is op dit moment onzeker.

• Samenwerking met andere partijen

Hoewel we streven naar een optimale samenwerking met andere belanghebbenden in de buurt, moeten we helaas constateren dat we hierin dit jaar slechts minimaal zijn geslaagd. De interne organisatie vraagt veel meer van eenieder, waardoor de capaciteit om naar buiten toe samen te werken slechts beperkt beschikbaar is. Er zijn contacten met het WIJ-team, de wijkagent, het Buurtcentrum, de Rank, ondernemers en anderen, maar dit verdient zeker in de nabije toekomst meer aandacht.

• Gesprekken politieke partijen

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de Grunobuurt zijn er gesprekken gevoerd met veel politieke partijen; de vele reacties en bereidheid om in gesprek te gaan zijn natuurlijk heel erg positief! Met zoveel bereidwilligheid hadden we eerlijkheidshalve niet helemaal rekening gehouden. De gesprekken waren zeker waardevol en nuttig.

• Overleg met andere Wijkorganisaties

Halverwege 2018 heeft er op initiatief van de Grunobuurt een overleg plaats gevonden met omliggende wijken. Doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaringen uit te wisselen, omdat je vaak tegen dezelfde zaken aanloopt. Dit overleg kwam tot stand in samenwerking met het WIJ-team. Het initiatief zou in de loop van 2018 vervolg krijgen in de vorm van een inspiratie-avond. Helaas is dit nog niet gelukt. In 2019 zal dit verder vorm krijgen.

• Overlast festivals Stadspark

De festivals in het Stadspark hebben ook dit jaar voor de nodige hinder gezorgd in de buurt. Met name het 5 mei-festival, waar bijna 150.000 bezoekers op af kwamen, zorgde voor veel overlast. Bezoekers die vooral via de Parkweg en de Paterswoldseweg het Festivalterrein wisten te bereiken, zorgden voor de nodige hinder. De bezoekers leverden verbazingwekkende, soms hilarische maar ook treurige momenten op in de buurt. De aanwezige Dixies en fietsenrekken konden de stroom belangstellenden bij lange na niet aan. De Buurtschouw voorafgaand aan het 5 mei-festival, was zeker nuttig. Het schoonmaken van de buurt en de omgeving door de organisatie duurde na afloop langer dan gewenst. In de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten meegenomen richting de gemeente. Voor het komende jaar ligt er met de komst van nieuwe, grote festivals een uitdaging.

• Klankbordgroep Stadspark/ Wijkplatform Ring Zuid

De Wijkraad heeft eind 2018 zitting genomen in de Klankbordgroep Stadspark. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook neemt de Wijkraad deel aan het wijkplatform van de Aanpak Ring Zuid. Periodiek worden we bijgepraat over de ontwikkelingen. De meest actuele informatie hierover is hier terug te lezen.

Wijkraad Grunobuurt,
31 December 2018

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.