Start-bijeenkomst 4 wijken: “Toekomst van onze wijk”
d.d.  18 sept. 2013, Zeehelden-, Gruno-, Badstratenbuurt en Laanhuizen

Ideaalbeeld van de wijk en wat daarvoor gebeuren moet

Met deze insteek zijn we de avond ingegaan in aanwezigheid van zo’n 40 personen. Wethouder van der Schaaf lichtte toe dat gemeente zich nu en in de toekomst beter en beter zal moeten verstaan met bewoners en andere gebruikers van wijken.  Een goed voorbeeld hoe dit gestalte kan krijgen is te zien in de Rivierenbuurt. Hier is een permanente dialoog ontstaan tussen geïnteresseerde, betrokken bewoners en daaraan gekoppelde sectoren vanuit het ambtelijk apparaat. Uit de zaak werd nog eens bevestigd dat korte lijnen hier essentieel zijn voor het slagen van een goede dialoog.

Peter Everts nam ons vervolgens mee in de werkwijze van de avond. Co-creatie is het begrip dat we gebruiken als we naar de toekomst kijken van de relatie tussen bewoner en gemeente. Dit betekent; geen inspraak achteraf, maar samen een toekomstbeeld bepalen en vervolgens bezien hoe we stappen kunnen nemen deze toekomst te bereiken. Hierbij betekent het ook in de uitvoering van die stappen bewoners, belanghebbenden en gemeente gezamenlijk inspanningen verrichten doelen te realiseren.

 Co-creatie van de leefomgeving

Co-creatie houdt in dat alle (mogelijke) belanghebbenden bij de ontwikkeling van de leef- en woonomgeving worden betrokken, zoals bewoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en organisaties die iets voor de buurt (kunnen) betekenen. Het is anders dan het oude ‘inspraak’ model waarbij vanuit de gemeente eerst plannen worden bedacht die later worden voorgelegd aan de bewoners. Bij co-creatie starten bewoners en gemeente samen het proces.

Daarnaast is het vertrekpunt niet het oplossen van problemen, maar het bedenken hoe de ideale woonomgeving er in de toekomst uit moet zien. Dit beeld van de ideale wijk of leefomgeving geeft richting aan de keuzes die we in het hier en nu moeten maken en hoe we de actuele problemen moeten aanpakken Ook worden de sterke aspecten van de leefomgeving in kaart gebracht omdat deze tot uiting brengen waar bewoners juist tevreden over zijn.

Samenwerken in co-creatie betekent dan ook dat we niet zozeer moeten discussiëren maar juist verkennen wat we willen, wat mogelijk is en hoe we dat in gezamenlijkheid kunnen bereiken. Met andere woorden: het gaat om de dialoog, waarbij vragen stellen en luisteren belangrijke aandachtspunten zijn.

Co-creatie is een nieuwe vorm van werken waarbij zowel de overheid als ook de burger nog veel te ontdekken en te leren hebben. Het is geen nieuw ‘speeltje’ van de overheid maar komt daarentegen voort uit de alsmaar toenemende burgerinitiatieven. Mensen worden mondiger, slimmer, actiever en vinden vaak zonder de overheid oplossingen voor hun vraagstukken. Gemeenten staan zo voor de taak om hierbij de aansluiting te zoeken. Overheid en burger worden dan steeds meer partner bij het inrichten van wijken en steden en zullen zich dan ook steeds meer als zodanig moeten gedragen. Dat is op zich een hele zoektocht. De praktijk heeft tot nu toe gelukkig uitgewezen dat een dergelijke manier van werken ook heel leuk en uitdagend kan zijn. En hoe meer mensen eraan deelnemen hoe meer de leefomgeving eruit gaat zien zoals de gebruikers ervan het willen.

Aan vijf tafels werden vervolgens gesprekken gevoerd over de  wijken  en wat wij waarderen in de wijk. Ook werden natuurlijk verbeterpunten gesignaleerd. Hieronder hebben we de gemaakte opmerkingen en observaties zoveel mogelijk gegroepeerd in thema. Daarbij is de indeling uiteindelijk niet leidend. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld fietsparkeren: Je kunt dit hangen onder verkeer etc maar ook bijv onder Wonen/Jongerenhuisvesting.

In de vorm van een puntsgewijs verslag hebben we geprobeerd een vertaling van de input te maken naar een mogelijk toekomstbeeld dat op een bepaald thema in de wijk zouden kunnen hebben.

Sociale samenhang

• Verbetering sociale cohesie, noaberschap, verbondenheid, weet wie je buren zijn
• Elkaar gemakkelijk aanspreken op gedrag/zorgzaamheid onderling; graag meer kennis over wat behoeftes zijn van diverse bewonersgroepen
• Een levendige wijk met  buurtactiviteiten, waar mensen niet langs elkaar heen leven
• Goede buurtorganisatie
• Dorpskarakter/winkels behouden
• Waardering voor zelfwerkzaamheid afval
• Studenten helpen bewoners en elkaar
• Dorp in de stad

* Hierboven een weergave van een aantal genoemde kernbegrippen die we hebben samengebracht onder sociale samenhang. Het gevoel dorp in de stad te zijn, je buren te kennen, herkend te worden in de winkel, na verloop van langer wonende studenten te zien groeien naar wijkbewoners wordt hoog gewaardeerd. Naar de toekomst willen we dit karakter zeker behouden en versterken

Wonen en leefomgeving

• Een wijk voor jong en oud, mix generaties, dus ook kinderen en ouderen; Buurtkenmerken behouden, en geen ‘binnenstad’ worden; minder eenzijdige bevolkingssamenstelling, evenwichtige leeftijdsopbouw
• Het gaat niet om het aantal(norm) woningen maar om de samenstelling van de bevolking
• Balans in bevolkingsopbouw: ook ouderen moet in de wijk kunnen blijven wonen
• Voldoende betaalde levensloopbestendige woningen
• Ruime opzet en “intimiteit” wijk Laanhuizen behouden
• Goede mix jong-oud en gezinnen in Badstratenbuurt
• Architectuur Berlage respecteren, Zwarte Doos in Zeeheldenbuurt weg.
• Minder studentenbewoning waardoor huizen meer hun waarde behouden.
• Huizen niet uitwonen t.g.v. niet-bewoners
• Geen fietsenoverlast
• Verbetering van aanblik en kwaliteit van woningen
• Gemeente houdt zich aan 15% norm bij toekenning huizen aan studenten (van Brakelplein)
• Minder studenten in de buurt
• Gedrag studenten is verbeterd: ze beseffen dat ze in een woonwijk wonen en gedragen zich met begrip en respect voor de buren
• Geen slaapwijk creëren
• Gezamenlijke aanpak geluidsoverlast studenten
• Jongerenhuisvesting niet meer in woonhuizen maar is geconcentreerd (Zwarte Doos of Suikerunieterrein)
• Belangen huiseigenaren veilig stellen
• Minder invloed huisjesmelkers
• Fietsparkeren mooie oplossing
• Jongerencommissie BIER (Buurt Integratie En Recreatie) Laanhuizen is goed voorbeeld voor integratie(activiteiten)
• Appartementen jongerenhuisvesting? Dan ook fietsparkeren regelen.
• Studenten helpen bewoners en elkaar
• Van Brakelplein stil na 22.00uur
• EnCeHa toekomst als tuiniergebied

* We willen het karakter van de wijken behouden met respect voor architectonische en stedenbouwkundige waarden. Studenten zijn welkom maar er dient wel een balans te zijn. Een evenwichtige mix van bevolking. Een wijk waarin je jong kunt zijn en oud kunt worden door levensloopbestendige woningen. We spreken elkaar aan op gedrag en overlast en realiseren oplossingen voor fietsen. We constateren dat er verschillend wordt gedacht over jongerenhuisvesting en de aanwezigheid van studenten in de wijk. In hoeverre een studentvrije wijk haalbaar is kunnen we kort zijn: nee.

Groen, onderhoud en beheer

• Betere samenwerking m.b.t. netjes houden brandgangen
• Schone wijk, geen verloedering, betrokken bewoners die meedoen
• We zijn trots op onze zelfwerkzaamheid
• Groen behouden: groenstroken, binnenterreinen, tuinen, vijver; EnCeHa=park
• Tuinieren (bv.moestuinen Grunobuurt)
• Handhaving hondenpoepbeleid
• Labelen van weesfietsen is mooi, maar ze moeten ook opgehaald worden

* We constateren dat we het groen in de wijk hoog waarderen en bereid zijn daar ook de handen voor uit de mouwen te steken. Initiatieven zoals de tuinen in de Grunobuurt worden geroemd en de vraag is of dit niet nog meer mogelijk is. We streven naar samenwerking in de buurt om ook brandgangen en andere binnenterreinen te kunnen aanpakken zodat hier geen verloederende wijk ontstaat. We stellen vast dat er binnen de prioriteitsstelling van de handhaving meer aandacht voor de handhaving van het hondepoepbeleid zou moeten zijn.

Infrastructuur, verkeer en bereikbaarheid

• Geen doorgaand verkeer, veilige rustige wijk;  combinatie wijk/diepenring
• Veilige oversteekplaatsen voor fietsers in-uit de wijk
• Goed bereikbaarheid wijken, ook tijdens werkzaamheden ondertunneling
• Parkeren aan de rand van de wijk (bv. Niemeijerterrein)
• Alle straten in Laanhuizen éénrichtingsverkeer
• Peizerweg autoluw
• Fietstunnel evenwijdig aan Noord-Willemskanaal (in verlengde van fietsroute naar Binnenstad)
• Er wordt minder hard gereden in de buurten
• Ringweg minder prominent
• Fietsvoorziening meenemen in nieuwe HOV-as
• Nabijheid Station/stadspark is positief

* De ligging van de wijken met aan elke kant een duidelijke grens is geen probleem. Sterker nog de ligging tov Stad, station en Stadspark waarderen we. De begrenzing leidt ook tot het zo gewaardeerde dorpse karakter. Centraal door de wijk loopt de Parterswoldseweg. We hebben zorgen omtrent de bereikbaarheid van de wijken maar ook de supermarkt tgv de voorziene ondertunneling. Parkeermogelijkheden aan de rand van de wijk zouden de druk in de wijken kunnen verlagen. De wijken dien bereikbaar te blijven voor alle verkeer, snel en langzaam. Blokkades als in de vorm van de fietssluis bij het Hoornse Diep dienen normaal passeerbaar te zijn.

Voorzieningen

• Winkels, horeca behouden (of meer winkels), belangrijk ook voor sociale contacten
• Aanwezigheid scholen = OK!
• Speel/sportvoorzieningen behouden (bijv. Kindervreugd)
• Mooie beschildering tunneltje (welk?)
• Ruimte voor verstilling, levensbeschouwing en plek van samenkomst (Stilltecentrum Witte de Withstraat):         
• Koffieochtenden
• Sociale avonden
• Meditatiegroep
• Geen overlast meer van evenementen in Stadspark of in het centrum na 18.00 uur
• Feestactiviteiten in Stadspark/Drafbaan erg leuk: behouden zoals ze nu zijn
• Bankjes achter buurtpand

* We vinden in onze wijk alle voorzieningen die we voor ons dagelijks winkelen nodig hebben. Evenementen in het Stadspark zijn geen probleem maar overlast dient zeer zeker binnen de perken te blijven. We willen mee kunnen bepalen hoe het evenementenbeleid zal worden vastgesteld. In de openbare en semi openbare ruimte zijn er fysieke voorzieningen voor de ontmoeting. Wee maken gebruik van ontmoetingsplekken als het Badhuis, buurtpand Koppel en Buurtcentrum Stadspark.

Algemeen

• Korte lijnen met gemeentelijke organisaties
• Duurzaam en energiezuinig/neutraal (ook alle particulieren)
• Duurzaamheid in de wijk telt voor alle thema’s, of het nu gaat om bevolkingsopbouw, groen, energieverbruik, verkeer of sociale samenhang. We willen een leefbare wijk waar we ons goed thuis (blijven) voelen.
• Doordat we korte lijnen hebben met de gemeente worden vragen snel beantwoord en zoeken we naar oplossingen voor problemen en mogelijkheden voor initiatieven.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.