Op maandagavond 17 maart j.l. vond de (jaarlijkse) Openbare Wijkraadvergadring plaats in het Buurtcentrum Stadspark.

De Wijkraad Grunobuurt wil dat alle inwoners van werkgebied Grunobuurt zich betrokken voelen bij de Wijkraad door hen goede voorlichting en inspraakmogelijkheid te geven. Daarom word er minimaal eens per jaar een Openbare Wijkraad-vergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige Grunobuurt bewoners gelegenheid geboden het woord te voeren en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties van wijkbewoners.

Klik op LEES MEER hieronder om de verslaglegging te lezen.

1. Opening 19.30 uur.

Voorzitter van de Wijkraad Grunobuurt, Corrie Ossewaarde, opent de openbare vergadering. Vanavond is de eerste openbare wijkvergadering voor zowel de Grunobuurt Zuid als Grunobuurt Noord. Per 1 januari van dit jaar is de bewonersorganisatie van noord HWK (Het Wilde Klubje) gefuseerd met de Wijkraad van zuid. Er is nu sprake van één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.

2. Mededelingen

-vanavond zijn twee vertegenwoordigers van het Noorderpoort aanwezig om te informeren over de verbouw aan de Muntinglaan. -alle (contact)gegevens van de Wijkraad Grunobuurt zijn te vinden op de website www.grunobuurtzuid.nl Hier kan men zich ook opgeven voor de periodieke digitale nieuwsbrief van de wijkraad. Momenteel wordt gewerkt om de bestaande websites van Noord en Zuid onder te brengen onder een naam: www.grunobuurt.nl -secretaris Kora Oldert heeft een gesprek met de gemeente gehad over de parkeerproblematiek rond de Van Leeuwenhoekstraat. Vanwege de hoge huurprijs van de nieuw aangelegde parkeervakken bij de voormalige Neboflat, hebben veel van deze bewoners een reguliere parkeervergunning voor de openbare weg aangevraagd. De wethouder heeft de situatie bekeken en zegt dat er geen aanpassing komt of betreffende bewoners sancties opgelegd kunnen worden. Gevolg is dus dat er meer parkeerdruk ontstaat in de wijk. Binnen het V.v.E.-platform is dit een agendapunt. Men bekijkt of er wellicht toch juridische mogelijkheden zijn.

3. Stand van zaken verbouwing Noorderpoort Muntinglaan 

Aanwezig zijn Wijbren de Jong en Renée Overbeek namens het Noorderpoort College aan de Muntinglaan. Door uitwisseling met het Alfa College viel er een grote groep leerlingen weg en ontstond er bijna een leegstand in de voormalige Sybrandis Strating MTS. Daarom was verbouwen noodzakelijk. Momenteel zijn de sloop- werkzaamheden gaande. De planning is om per 1 juli a.s. te beginnen met de nieuwe opbouw. Wijziging in het plan is dat de gymzaal deze zomer ook gesloopt gaat worden. De sportvoorzieningen t.b.v. het Noorderpoort gaan naar een andere locatie. Welke locatie is nu nog onduidelijk. De nieuwe kantine wordt gebruiksvriendelijk gemaakt voor de wijk, bijvoorbeeld om wijkvergaderingen als deze te organiseren. De afdeling I.C.T. zoekt mogelijk ook een vorm van samenwerking met de buurt. Een deel van de parkeervoorzieningen achter het gebouw wordt opgeofferd voor het (nieuwe) schoolplein. Aan het buitengebied rond de school wordt apart aandacht besteedt. Zo is er waarschijnlijk sprake van een aankoop van meerdere bestaande parkeerplaatsen van de openbare weg ten behoeve van het personeel. Maar hierover komt meer zekerheid na de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. Wanneer er meer concrete informatie is, informeert Wijbren de Jong de wijkraad. Bewoners kunnen hiervoor de wijkwebsite raadplegen.

4. Stand van zaken verbouwing O.B.S. De Starter

Penningmeester Peter Stuit vertelt over de uitbreiding van basisschool De Starter. Door ruimtegebrek gaat een deel van de onderbouw naar een andere locatie, naar de overkant Paterswoldseweg, het Noorderpoort nabij het Stadspark. Het voorste deel hiervan wordt verbouwd t.b.v. De Starter, het achterste deel blijft Noorderpoort. Er komt een nieuwe gevel die twee meter naar voren gaat. De huidige parkeerplaats op het voorplein wordt omgevormd tot een soort Kiss & Ride constructie. Ouders die hun kinderen met de auto brengen kunnen via een ingang aan de stadsparkzijde over een pad naar dit voorplein. Hier komen 17 parkeerplaatsen voor kortstondig parkeren, enkel halen en brengen. Voor fietsers is er een aparte ingang. Aan de achterzijde komt een nieuw schoolplein. Omdat er groen aan de voorkant verdwijnt, dient het bestemmingsplan aangepast te worden.
www.grunobuurtzuid.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5. Jaarverslag 2013

Voorafgaand aan de vergadering zijn het algemeen- en financieel jaarverslag van de wijkraad over 2013 rondgedeeld. Daarnaast een overzicht van de structuur van de wijkraad, t.w. het bestuur en de diverse werkgroepen. De secretaris licht enkele punten uit het verslag toe.
Vraag van bewoner: “Wordt ook dit jaar weer een roeiwedstrijd georganiseerd?” Antwoord: “Ja, mogelijk wel”. Luuk Verpaalen hielt zich hier mee bezig. Het verzoek wordt ook neergelegd bij de Activiteitenwerkgroep.
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financiële jaarverslag over 2013. De vergadering keurt beide verslagen goed. Bij dezen vastgesteld.

6. Nieuws van de werkgroepen

Veel informatie van de werkgroepen is te vinden op de wijkwebsite van de Grunobuurt en in het jaarverslag.
Beheer & Verkeer: Rudi Bierling benoemt enkele zaken waarmee de werkgroep zich afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Nieuw zijn de ontwikkelingen bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Deze gaat ondertunnelt worden, wat vooral tijdens de aanleg veel consequenties heeft voor het verkeer over de Paterswoldseweg. De werkgroep Beheer en Verkeer heeft zich dan ook aangesloten bij de onlangs opgerichte klankbordgroep en heeft contacten met de Badstratenbuurt en het initiatief vanuit Laanhuizen, het T.O.L. (Tunnel Overleg Laanhuizen).

Website redactie: Bouke Terpstra vertelt dat de redactie al drie jaar actief is. De website is uitgebreid met ´Social Media´ - Twitter en Facebook – waarmee de site nu meer interactief is. Via de knop Contact kunnen bewoners met de wijkraad in contact komen. Ook nieuw is de rubriek Vrouger, met verhalen en oude foto´s van de wijk. Een oproep wordt gedaan richting bewoners om (wijk)filmpjes te maken. Men kan zich opgeven voor de digitale Nieuwsbrief. Zie hiervoor www.grunobuurtzuid.nl

Platvorm V.v.E.: Een samenwerking tussen VVE’s in de Grunobuurt. Tineke Koes meldt dat 7 april eerstvolgende werkgroepvergadering van het platform is. Men kan de notulen inzien op de wijkwebsite.

Welkomstpakket: dit sympathieke project loopt heel goed. Nieuwe buurtbewoners krijgen een welkomstpakketje met daarin informatie over de wijk en een leuke attentie. Nieuwe bewoners kunnen o.a. aangemeld worden via de wijkwebsite.

Werkgroep Activiteiten: komt binnenkort weer bijeen voor het zomerprogramma. Het Zomerwijkfeest staat gepland voor vrijdag 4 juli a.s. Nieuwe instroom van werkgroepleden is welkom.

‘Toekomst van de Wijk’: vanuit het zogenaamde Vier Wijkenoverleg is dit Co-creatie Project ontstaan. Per thema kunnen bewoners samen met de gemeente meedenken en praten over zaken die zij belangrijk achten voor hun wijk. Per thema wordt een werkgroep geformeerd die dit verder gaat uitwerken. Voorbeelden van thema´s: verkeer, studenten, veiligheid, leefbaarheid etc. 11 juni is de eerstvolgende grote bewonersavond Toekomst van de Wijk in het Willem Lodewijk Gymnasium. Dan vertellen de werkgroepen over de voortgang.

Grunotuin: Barbara Houtman is initiator van de moestuin op het braakliggende terrein in de Stephensonstraat. Ooit begonnen met 14 deelnemers, nu uitgebreid tot 80! Zelfs vanuit naastgelegen wijk Laanhuizen zijn enkele
deelnemers. Plan is om verhoogde bakken te maken voor tuiniers met rugklachten en er komen ook fruitbomen. De Grunotuin blijft bestaan totdat de nieuwbouw op die locatie start.

‘Feesten uit Balans’: dit actiecomité heeft al veel bereikt bij de gemeente. Doel is om geluidsoverlast door muziekevenementen (bijv. Dancefeesten) binnen de perken te houden. Het comité is niet tégen muziekevenementen,
maar wel tegen extreem harde muziek. Men wil graag dat de buurt op de hoogte wordt gesteld van data, en men wil vooraf enige inspraak in de programmering. Meer informatie www.feestenuitbalans.nl

7. Wijkvernieuwing Grunobuurt Noord
Het derde bouwblok, Typhoon, wordt nu gebouwd en zal over twee jaar worden opgeleverd. In de Typhoon komen 109 woningen, waarvan 90 sociale huurwoningen en 19 koopwoningen. Of het vierde bouwblok aan de Paterswoldseweg gebouwd gaat worden, is nog onzeker. Dit alles hangt af van de ontwikkelingen in de markt.

8. Grunobuurt - Kunst & Bankjes route
Via het Wijkteam NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) is het plan ingebracht om bankjes in de wijk te koppelen aan kunst. Een combinatie van water en natuur. Een kunstenaar is gevraagd dit plan uit te werken. Het wijkteam met daarin wijkbewoners neemt t.z.t. een besluit.

9. Sluiting 21:15 uur.

Iedereen wordt uitgenodigd voor een hapje en een drankje na afloop.

 

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

👶🏼 Kinderkledingruilmiddag👶🏾 voor baby- en kinderkleding, speelgoed en boeken ➡️ woensdag 28 september ➡️ 14-16.… https://t.co/RFB6yj304C

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.