Aanleiding

Eind 2018 is er een klankbordgroep in het leven geroepen door de Gemeente Groningen. Deze moet de gemeenteraad helpen bij herijking van de voorgaande visie op het Stadspark die in 2005 tot stand is gekomen. De overbelasting van het Noorderplantsoen en de discussie over evenementen spelen hier mede een rol bij. Namens de Wijkraad Grunobuurt heeft Roel Harkema zitting genomen in deze klankbordgroep bestaand uit vertegenwoordigers van de gemeente en diverse belangenorganisaties op gebieden als sport, recreatie, groen en omwonenden.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten heeft de gemeente op verschillende manieren geprobeerd ideeën en meningen van omwonenden en gebruikers van het park op te halen, waaronder via Let’s Gro, het Inwonerspanel, www.stadsparkgroningen.nl en natuurlijk met de drukbezochte, openbare  brainstormsessie van 2 oktober 2018 in Ni Hao. Tijdens de drie sessies van de klankbordgroep is al deze inbreng uitvoerig aan bod gekomen, samen met de bestaande visie en ideeën die er binnen de gemeente zelf over het park zijn.
Naar aanleiding hiervan is onderstaande visie in februari 2019 tot stand gekomen.

Evenementengebruik Drafbaan en park

Bewoners maken zich blijvend zorgen over de ambities van de gemeente betreffende de Drafbaan en het gebruik van het park voor evenementen. De wijkraad deelt deze zorgen. Veel omwonenden hebben geen behoefte aan uitbreiding van muziekevenementen op de Drafbaan en in het Stadspark. De geluidsbelasting en andere belasting, aangetrokken en veroorzaakt door de muziekevenementen wordt door de omringende wijken als hoog ervaren. De geboden ruimte voor grootschalige evenementen wordt in 2019 ruimschoots benut. Wij zien grenzen aan de groei en willen ook graag weten waar de Gemeente Groningen de grenzen ziet en trekt. Zeker als we de evenementen op het nabije Suikerfabrieksterrein meenemen, waar onze bewoners ook de nodige geluidsoverlast van mogen verwachten. Evenementen zonder geluidsdruk of andere bijkomende grote overlast juichen wij echter zeer toe. Graag zouden wij zien dat er beter nagedacht wordt over geluid beperkende maatregelen rond de Drafbaan en dat er bijbehorende aanpassingen en investeringen worden gedaan.
Zoals we in het verleden al meerdere malen hebben aangegeven vinden wij het belangrijk dat omwonenden en belangstellenden gemakkelijker toegang zouden krijgen tot een online centraal informatiepunt omtrent planning van evenementen, met daarbij de vermelding waar men terecht kan met vragen en klachten. Iets eenvoudigs als een jaarplanning is op dit moment moeilijk te vinden en bovendien meestal verre van volledig. Daarnaast zouden we ter hoogte van de Drafbaan een bord willen zien met daarop een aankondiging van alle geplande evenementen. Dit geeft voor omwonenden en gebruikers van het park helderheid en kan voor organisatoren en gemeente dienen als reclame.
Bij grote evenementen moet er een duidelijk plan liggen om overlast voor de omgeving te minimaliseren. Zo heeft de buurt bij Bevrijdingsfestival 2018 veel hinder ervaren. Op deze wijze wordt helaas draagvlak verspeeld.

Meer horeca

De in het park aanwezige horeca wordt gewaardeerd maar tevens ervaren als summier en eenzijdig, zeker in vergelijking met andere stedelijke recreatiegebieden. Gezellige zit-, eet- en drinkgelegenheid wordt gemist! Wij verwachten dat er mogelijkheden zijn om een deel van de bestaande bebouwing aan de Drafbaan beter geschikt te maken voor horeca en/of culturele voorzieningen. Ook de parkeerplaats met de kleine gebouwtjes tegenover de ingang van de Drafbaan zou daarvoor wellicht deels gebruikt kunnen worden. Net als, op termijn, het oude gemeentelijke opslagterrein naast het viaduct bij de Concourslaan. Hierdoor hoeft er geen of minimaal groene ruimte opgeofferd te worden. Bij het Martini Trade Park zijn er volgens ook mogelijkheden voor horeca en / of uitbreiding van culturele functies.
Graag zouden wij zien dat de gemeente ruimere mogelijkheden biedt aan (kleine) horecaondernemers aan de randen van het park, natuurlijk altijd in overleg met de omgeving. In omringende wijken zijn de bestemmingsplannen hiervoor op dit moment helaas dichtgetimmerd.

Ringweg en viaduct Concourslaan

Ten aanzien van de ringweg en de vervanging van het viaduct heeft de wijkraad geen hoge verwachtingen van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. Ook de gemeentelijke organisatie (die onderdeel van de stuurgroep is) heeft tot nu toe weinig belangstelling getoond voor gevolgen van de aanpassingen op het Stadspark of mogelijkheden die ze kunnen bieden. Dat vinden we jammer en onbegrijpelijk. We hebben sterk het gevoel dat hier kansen blijven liggen! Een betere inpassing van het te bouwen viaduct aan de Concourslaan vinden wij erg belangrijk. Het viaduct en de ringweg worden als uitermate storend ervaren door gebruikers van het park. Wij zien veel in het gebruik van dichte hagen en schermen tegen geluid, zicht, fijnstof en als kans voor fauna. Ook als dit niet wettelijk verplicht is. Stil asfalt, voor zover dat wordt toegepast, is onvoldoende. Tevens moet er voor goede faunapassages worden gezorgd.

Paden en routes

De geasfalteerde hoofdroute in het park, door omwonenden ook wel “de landingsbaan” genoemd, is kil en nodigt uit tot hard rijden door auto’s en fietsers. Om in het park te komen moet men gebruik maken van deze laan die tevens een doorgaande route is voor andere weggebruikers. Dit zorgt voor conflicten en een onveilig gevoel. Zwakkere verkeersdeelnemers moeten voortdurend opletten waardoor het park hier een onprettig verblijfsgebied is. Wij vinden dat de Concourslaan moet worden ingericht als gebied waar auto’s alleen stapvoets mogen rijden, bijvoorbeeld door de rijbaan te versmallen ten gunste van wandelgelegenheid aan zijkanten. Gescheiden wandelpaden langs de Concourslaan worden erg gemist. Voor de laatste herinrichting waren deze parallel aan de hoofdroute lopende paden nog aanwezig en in bijvoorbeeld het Noorderplantsoen werken ze uitstekend.
Ook de onderliggende padenstructuur ter hoogte van Laanhuizen zorgt voor teveel conflict tussen recreanten en doorgaand fietsverkeer. Fietsers en scooters gebruiken wandelpaden als sluiproute en een deel van de gedeelde paden is daadwerkelijk ingericht als fietspad. We zouden op dit stuk graag een gescheiden wandelpad zien dat dit hele stuk ontsluit, inclusief het grote centrale grasveld dat de laatste jaren steeds frequenter voor picknicken en andere activiteiten gebruikt wordt.
Er zijn in de buurt veel hondenbezitters en wij vinden dit belangrijke gebruikers van het park. Bij gebrek aan losloopmogelijkheden in de wijk wordt het losloopveldje ter hoogte van het Martini Trade Park veel gebruikt maar mensen vinden het erg jammer dat ze op deze locatie alleen van een enkel pad gebruik kunnen maken, lopend vanaf de oude ijsbaan tot het viaduct aan de Concourslaan. Graag zouden zij een rondloopmogelijkheid hebben, bijvoorbeeld door aanleg van een extra aansluitend pad langs de rand van de aangrenzende sloot.

Ontsluiting

Wij zien veel in goede ecologisch ingerichte verbindingen met omliggende wijken en gebieden. Van oudsher is de Parkweg vanuit Rivierenbuurt en Grunobuurt de toegangspoort tot het Stadspark. De Parkweg ligt op een route tussen het Stadspark en de te ontwikkelen zuidzijde van het hoofdstation waar een parkachtig gebied is gepland. Wij zien kansen dat de Parkweg bij toekomstige herinrichting hiertoe als rustigere en groenere “verbindingsweg” wordt ingericht. Wellicht kan er zelfs via het Dinkelpark in de Rivierenbuurt een route naar het nieuw te ontwikkelen Zuiderplantsoen worden gecreëerd.
Wij zijn staan zeer positief tegenover een betere (groene) integratie van het Martini Trade Park bij de rest van het park en zijn erg benieuwd naar hun plannen voor een meer aantrekkelijke verbinding.
Het is een gemis dat MartiniPlaza geen uitnodigende entree naar het park heeft. Voldoende parkeergelegenheid bij dit complex is van groot belang maar het is jammer dat deze nu juist tussen de hoofdingang en het park in gesitueerd is.
Aan de westzijde van het park en het bedrijventerrein aan de Peizerweg ontstaat er bij mogelijke herinrichting een uitstekende kans voor een ruime corridor naar het Suikerunieterrein en de voormalige vloeivelden. Op deze locatie liggen daarnaast mogelijkheden voor een betere en bredere, doorstromende waterverbinding met het Hoendiep. Dit lijkt ons goed voor de waterhuishouding en kan mogelijkheden bieden voor kano- en bootverhuur en recreatie. Voor ontsluiting van het Suikerunieterrein vinden wij het noodzakelijk dat er ter hoogte van de Peizerweg voor voetgangers en fietsers een doorgang bij het spoor wordt gerealiseerd.
Het gebied rond de Onlanden is populair en een goed aansluitend Stadspark kan op dat succes meeliften. Wij zijn er zeker niet voor om overal bebording aan te brengen maar ons lijkt een kleine uitbreiding van de wegwijzers een goed idee om mensen te wijzen op “hotspots” in het park. Nu verwijst men alleen naar de camping en enkele omringende wijken. Diverse voorzieningen in en rond het park zijn erg verscholen en lang niet altijd bekend bij bezoekers. Deze moeten beter voor het voetlicht gebracht. Het komt regelmatig voor dat mensen pas na een aantal jaren in Groningen gewoond te hebben bij toeval het park ontdekken. In die zin lijkt het ons logisch om het Stadspark van buiten af ook in de (toeristische) bewegwijzering op te nemen, bijvoorbeeld vanaf het hoofdstation. Wij hopen dat de gemeente in de toekomst een betere regie gaat voeren in de verbinding met de omgeving en de trend doorbreekt van het steeds verder inkaderen van het park.

Verdere inrichting

De aanwezigheid van voldoende bankjes blijft voor veel mensen essentieel, evenals voldoende capaciteit qua afvalbakken. 's Zomers kunnen daar waar nodig extra kliko’s worden ingezet. De verandering in het waterbeheer zien wij als positief. Graag zouden we daarbij meer soorten oever- en waterplanten aangeplant zien worden. Waar kappen of rigoureus snoeien nodig is ten bate van bijvoorbeeld goed beheer en kansen voor een rijkere natuurwaarden vinden wij uitleg en voorlichting voor het publiek essentieel, eventueel kan dit met behulp van duidelijke informatiebordjes. Met een goede waterkwaliteit juichen wij zwemgelegenheid toe, met name in de grote vijver bij het Stadsparkpaviljoen.
Buitenspeelmogelijkheid is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Wij zijn blij met de kinderboerderij en de naastgelegen speeltuin. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Wij hopen dat de gemeente blijft inzetten op goed beheer en onderhoud. Verruiming van speelmogelijkheden door middel van bijvoorbeeld een natuurspeelplaats of een zogenaamd “beleefpad” met boomstammen, trekpontjes en andere oversteekmogelijkheden lijkt ons een meerwaarde. Het opknappen van het Scholtenmonument vinden wij een mooi idee. Zeker als van het monument een echte blikvanger gemaakt wordt door bijvoorbeeld toevoeging van een waterelement.
Eventuele nieuwe bebouwing in of aan de randen van het park moet wat ons betreft zoveel mogelijk geïntegreerd met de groene omgeving, dus gebruik makend van “groene bekleding”, klimplanten, groene daken en dergelijke. Dat is voor het beeld minder storend en bovendien kan het natuurwaarden versterken. Daarnaast vinden wij bebouwing onder architectuur ook een goede optie. Als het opvallend moet dan liever ook bijzonder, zodat het daadwerkelijk iets toevoegt.

Monumentaal

Tot slot willen wij opmerken dat het Stadspark als een van de weinige monumentale parken in de stad Groningen beschermd en gekoesterd dient te worden. Dit geldt niet alleen voor het originele Springerpark maar tevens voor de latere toevoegingen. In het verleden zijn er vooral qua ruimtelijke inpassing te vaak keuzes gemaakt die naar onze mening een blijvend negatieve uitwerking op het park hadden. Wij als wijkraad hebben een visie waarin het park ook echt als park behouden blijft, inclusief de rust, de ruimte, het groen en recreatieve faciliteiten. Sport en spel horen daar nadrukkelijk bij. Daar waar mogelijk moeten deze functies verder worden versterkt. Het Stadspark is een prachtige en unieke locatie waar mensen op respectvolle en waardevolle manier de natuur, rust en ontspanning kunnen beleven. Met deze visie kunnen we daar hopelijk een steentje aan bijdragen.


Heb je een mening over het park of een origineel idee? Laat het de wijkraad dan vooral weten!
• e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• of kom langs op een spreekbuurtje


Meer informatie

Over Stadspark Groningen op deze website
Inwonerspanel geeft Stadspark een 7,3
Enquête OIS: Inwonerspanel Stadspark
de website StadsparkGroningen.nl (bewonersinitiatief)
Plattegrond Stadspark (pdf) (door illustrator Sam Koetsier i.s.m. jij groningen magazine)

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.