Deze 3e bijeenkomst vindt plaats op 12 maart om 19.30 uur in het Augustinuscollege aan de Admiraal de Ruyterlaan (vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee). En na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Hopelijk zien we u op 12 maart!

Naar aanleiding van de eerste 2 bewonersavonden heeft zich een begeleidingsgroep voor dit proces gevormd met daarin een afvaardiging van de besturen van de bewonersorganisaties van de vier wijken, enkele actieve bewoners, de externe begeleiders (de heren Everts en Woudstra) en de gemeente. Na evaluatie van het proces tot nu toe is de conclusie van de begeleidingsgroep om samen met de wijkbewoners een aantal thema’s te willen gaan verdiepen en concretiseren. Daarvoor zullen twee avonden worden georganiseerd op 12 maart en 11 juni. Hierover wordt u ook nog nader geïnformeerd door een mail en een flyer die huis aan huis zal worden verspreid in de wijken.

Wij hopen dat u ook weer op deze avonden aanwezig kunt zijn en uw inbreng heeft. Ook vragen wij u om zoveel mogelijk mensen in uw omgeving uit te nodigen om deel te gaan nemen aan de co-creatie in de vierwijken.

Samenvatting eerdere bijeenkomsten met bewoners:

Op 18 september en 27 november 2013 hebben de bewonersorganisaties van de vierwijken, Grunobuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en Badstratenbuurt een tweetal bewonersavonden georganiseerd met als doel om te inventariseren wat er leeft en speelt in de wijken en op zoek te gaan naar bewoners die actief mee willen denken en doen om de leefbaarheid in de wijken ook in de toekomst in stand te houden.
Het onderstaande overzicht geeft een gewenste situatie van de vierwijken weer zoals opgehaald tijdens de bijeenkomsten, waarin ook elementen voorkomen van de bestaande situatie die wij waarderen in de wijk. Wij hebben de aandachtspunten die in de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen en door u zijn geprioriteerd samengevat in vijf centrale thema’s, met de prioritering daaronder.

Dorp in de stad- Sociale samenhang
Bij sociale samenhang denken we aan het gevoel dorp in de stad te zijn, je buren te kennen, herkend te worden in de winkel, na verloop van tijd langer wonende studenten te zien groeien naar wijkbewoners. Naar de toekomst willen we dit karakter zeker behouden en versterken.
Prioriteiten: Verbetering cohesie, noaberschap, weten wie je buren zijn
        Een levendige wijk met buurtactiviteiten voor alle groepen, jong en oud.
        Dorpse karakter en winkels behouden

Een plek voor iedereen- Wonen en leefomgeving
Een evenwichtige mix van bevolking. Een wijk waarin je jong kunt zijn en oud kunt worden. Studenten zijn welkom maar er dient wel een balans te zijn. We spreken elkaar aan op gedrag en overlast en realiseren oplossingen voor fietsen. We willen het karakter van de wijken behouden met respect voor architectonische en stedenbouwkundige waarden.
Prioriteiten: Minder invloed huisjesmelkers
        Gemeente houdt zich aan 15%norm, opknippen straten en pleinen
        Gezamenlijke aanpak geluidsoverlast studenten

Een groene buurt maak je samen- Openbare ruimte en duurzame wijk
Het groen in de wijk wordt hoog gewaardeerd  en we zijn bereid daar ook de handen voor uit de mouwen te steken. Initiatieven zoals de tuinen in de Grunobuurt worden geroemd en de vraag is of dit niet nog meer mogelijk is. We streven naar samenwerking in de buurt om ook brandgangen en andere binnenterreinen goed in te richten.  We werken aan duurzame oplossingen in de wijken voor milieu- en energievraagstukken.
Prioriteiten: Labelen van weesfietsen is ook ophalen!
        Duurzame wijken
        Groen behouden, tuinen aanleggen, Enceha terrein als groen park, ecologische
        onkruidbestrijding.             

Verbonden, bereikbaar en leefbaar- Verkeer
We waarderen de ligging t.o.v. centrum, station en Stadspark. Centraal door de wijk loopt de Paterswoldseweg.  De duidelijke begrenzing van de wijken leidt tot het zo gewaardeerde dorpse karakter. De wijken dienen bereikbaar te blijven voor alle verkeer, snel en langzaam. We hebben zorgen omtrent de bereikbaarheid van de wijken. Parkeermogelijkheden aan de rand van de wijk zouden de druk in de wijken kunnen verlagen.
Prioriteiten: Geen doorgaand verkeer in de wijken, veilige rustige wijk
        Parkeren aan de randen van de wijk, bijv Niemeijerterrein

Compact, compleet en comfortabel- Voorzieningen
We vinden in onze wijk alle voorzieningen die we voor ons dagelijks winkelen nodig hebben. We maken gebruik van ontmoetingsplekken als het Badhuis, de Koppel en het buurtcentrum Stadspark. In de openbare en semi openbare ruimte zijn er fysieke voorzieningen voor de ontmoeting.
Prioriteiten: Geen overlast meer van evenementen in het Stadspark.
        Winkels en horeca in de wijk behouden, horecaterras aan van Brakelplein, belang
        voor sociale contacten, pinautomaat, fietsenmaker, schoenmaker.
        Speel en sportvoorzieningen behouden, wie maakt er schoon?

 

Naast bovenstaande samenvatting werd ook de ondertunneling van de Paterswoldseweg nadrukkelijk benoemd op de avonden. De ondertunneling is een project van Prorail, Provincie en de Gemeente dat zijn eigen wettelijk inspraaktraject en klankbordgroep kent. In die zin kan de vraag of en hoe de ondertunneling er komt of eruit gaat zien geen direct onderwerp zijn op deze bewonersavonden omdat het platform daarvoor elders is georganiseerd. Wel kunt u zitting nemen in de klankbordgroep of contact leggen met de leden van de klankbordgroep en of contact leggen met de projectorganisatie om uw wensen en bezwaren kenbaar te maken.

Wat nadrukkelijk wel onderwerp kan zijn van co-creatie is hoe we met de mogelijke effecten van ondertunneling in de wijk om willen gaan. Wat is ons beeld daarbij? Wat hebben we nodig? Hoe realiseren we dit?

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.