Maandag 18 maart 2019 vond de tweede Heel de Buurtvergadering plaats in Buurtcentrum Stadspark. De vergadering was weer goed bezocht en er heerste een fijne sfeer. Na afloop werd er uiteraard nagepraat onder het genot van een hapje en drankje. Hieronder kun je het verslag van de vergadering lezen.

1. Opening en mededelingen

Peter Stuit opent de vergadering.

2. Ontwikkelingen Stationsgebied en gevolgen voor de Grunobuurt (Wim Kamminga, projectleider Spoorzone)

Wim Kamminga geeft een presentatie van de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. Over de plannen voor het station kan hij geen uitspraken doen omdat de aanbesteding hiervan nog loopt.

Het project Spoorzone bestaat uit meerdere deelprojecten:
1. De Vork, het nieuwe opstelterrein bij Haren
2. Aanleg vierde spoor op het station Europapark
3. Aanleg parkeerlus bij station Europapark voor treinen van en naar Leeuwarden
4. Aanleg vierde spoor tussen Hoofdstation en station Europapark
5. Hoofdstation.

De plannen voor het Hoofdstation zijn:
1. Aanleg meer sporen en meer perrons (treinen van Arriva worden doorgekoppeld)
2. Nieuwe reizigerspassage (tunnel onder de sporen door)
3. Fietstunnel en fietsenstallingen
4. Bus-onderdoorgang
5. Kiss en Ride en taxistandplaats

Aan de zuidzijde van het station komt een nieuwe fietsenstalling voor 5.000 fietsen. Dit is een extra stalling. De bestaande stalling (ook 5.000) blijft bestaan. De heer Kamminga belooft dat de nieuwe stalling fraaier wordt dan de bestaande stalling onder het stadsbalkon.
De sloop van het gebouw van Postnl is bijna klaar. Hier komt de bustunnel. Daarboven, dus op de plek van het Postnl-gebouw, komt een groene invulling. De bestaande Kiss & Ride-zone gaat iets naar achteren en komt onder de perronkappen. De trap van het Emmaviaduct naar het station gaat verdwijnen, maar er komt een volwaardige stationsingang aan de zuidzijde (Parkweg).
Aan de noordkant van het station ontstaat nieuwe ruimte, omdat de bushaltes naar de zuidkant verhuizen. Over de invulling van deze ruimte zijn nog geen concrete ideeën. De gesprekken daarover worden volgend jaar gevoerd.
Ook aan de zuidkant ontstaat nieuwe ruimte door het verplaatsen van het opstelterrein. Voor beide locaties wordt de nieuwe locatie van het Cultuurcentrum De Oosterpoort als optie genoemd, maar hiervoor zijn ook andere locaties in de stad nog in beeld.
Alle mogelijkheden worden uitvoerig onderzocht. Daarbij wordt ook opgemerkt dat er sinds kort een nieuw College is gevormd, en dat heeft ook weer nieuwe ideeën.

Met de Rivierenbuurt zijn een aantal thema’s besproken, in het bijzonder over het verkeer en de tijdelijke invulling.

Het station moet in 2024 klaar zijn en daarna wordt de zuidzijde ingevuld. De Rivierenbuurt wordt een autoluwe woonwijk en krijgt een ontsluiting via het Emmaviaduct. Voor de periode tot 2014 wordt nagedacht over een leuke tijdelijke invulling.
In het nieuwe deel komt een mengeling van functies om zo een sociaal veilige omgeving te creëren. Er komt groen en er wordt een waterbeheersingsplan gemaakt. De hoofdzaak wordt wonen, maar aangevuld met andere functies (bijvoorbeeld: café of restaurant).
Een deel van de woningen zullen binnen de sociale huisvesting vallen (volgens afspraak 30%).
Opgemerkt wordt dat de sociale veiligheid een belangrijk item moet zijn; de omgeving van de huidige fietsenstallingen wordt als onveilig ervaren.

Het traject over de invulling van de zuidzijde gaat nu van start. De gemeente bezit ongeveer 80% van de grond in dit gebied en kan hier dus zelf de regie voeren. De zuidkant van het station krijgt een volwaardige entree met een plein.
De Rivierenbuurt wordt aangepast. Er worden 23 woningen gesloopt. Waar nu de fietsenmaker is, komt een brede toegang.

Een ander plan, dat nog niet is vastgesteld door het College, omvat de ontsluiting van de zuidzijde van het station via het Emmaviaduct. De op- en afrit naar de Parkweg vervalt dan voor het snelverkeer.
Naar aanleiding hiervan spreekt één van de aanwezigen zijn zorg uit over de grotere verkeersdruk op de Paterswoldseweg. Kamminga legt uit dat deze juist zou gaan verminderen, onder meer omdat de bussen hier niet meer langs komen.

Tijdschema:
• April 2019: nieuw ontwerp en bekendmaking aannemer 
• Mei 2019: brede inloopbijeenkomst over nieuw ontwerp Hoofdstation
• Rond de zomer: voorstel voor plan insnijding Emmaviaduct gaat naar College B&W 
• Rest 2019: uitwerken plannen Hoofdstation
• Begin 2020: begin werk aan het Hoofdstation (klaar in 2024)
• 2014: insnijding Emmaviaduct en invulling zuidkant.

Tijdens de werkzaamheden zullen er enkele treinvrije periodes worden ingepland. Meer informatie staat op de website www.groningenspoorzone.nl.

Gevraagd wordt of er ook is nagedacht over het probleem van de valwind op het Emmaviaduct en of hier iets aan te doen is. Hier is niet over nagedacht.

Gevraagd wordt of er aandacht is voor de toegankelijkheid voor anders-mobielen zowel tijdens als na de werkzaamheden. Hiermee is in het ontwerp goed rekening gehouden. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de werkgroep anders-mobielen. ProRail heeft ook de nodige ervaring en heeft een pakket met maatregelen klaar liggen.

Gevraagd wordt naar de mogelijkheid tot plaatsen van een fontein. Er wordt over gedacht om een fontein te plaatsen aan de zuidzijde. Suggesties zijn welkom!

Peter bedankt de spreker. De Wijkraad wil graag blijven meedenken over de planvorming, in het bijzonder over de omgeving van de Parkbrug.

3. Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft in oktober een bijeenkomst gehouden. Het doel is ontmoeting. Samen leuke dingen doen; laagdrempelig en voor iedereen. Food, kunst en bewegen.
In de kelder van het Buurtcentrum is een ontmoetingsruimte gecreëerd. Wat heeft de commissie georganiseerd? Een gamenight, een gebbetje (dit is: Gruno’s etentje bij de buren), een bingo, een buurtcafé etc.
Aanstaande donderdag vindt in de kelder de buurtborrel plaats en op 31 maart de lentewandeling (6 à 7 km) gevolgd door een lunch. Elke vier weken is er een buurtcafé. De commissie wil zoveel mogelijk aansluiten bij wat de buurtgenoten willen. Alle suggesties zijn welkom!

4. Verkeersveiligheid in en om de Grunobuurt

Ineke meldt dat de verkeerscommissie op basis van wat er is gemeld op het spreekbuurtje een lijst van 13 actuele verkeerpunten heeft samengesteld.
De kaart met de 13 punten wordt rondgedeeld en staat op de wijkwebsite.
Naar aanleiding van deze lijst:
• De wens wordt uitgesproken dat de eigenaars van de studentenhuizen hun voortuinen inrichten als fietsenparkeerplaats. Nu wordt de doorgang op het trottoir soms verhinderd door de vele geparkeerde fietsen.
• Het zou wenselijk zijn om aan de noordzijde van de Lorentzstraat een Kiss en Ride –zone in te stellen.
• Het Hoornsediep wordt heringericht met deels gele steentjes.
• De kruising Grunostraat – Westinghousetraat is erg onoverzichtelijk, vooral als er op de hoek een busje staat geparkeerd. De wens wordt geuit om het parkeervlak op te heffen ten gunste van het groen.
• Door activiteiten in MartiniPlaza ontstaat extra parkeerdruk. Het is niet gewenst dat dit tot uitbreiding betaald parkeren (in tijd) gaat leiden.
• De oversteek aan de Brailleweg is erg onoverzichtelijk. Het verplaatsen van de fietsbrug naar het noorden is een reëel alternatief. Misschien zou deze verplaatsing wat vervroegd kunnen worden.

Na de ondertunneling van het station ontstaan er mogelijk nieuwe doorgaande routes. Vanuit de aanwezigen wordt er op gewezen dat de oversteektijd op het zebrapad aan de Parkweg veel te kort is.
Op de tafels liggen gekleurde briefjes waar de aanwezigen kunnen aangeven wat ze vooral van belang vinden. De Verkeerscommissie gaat daar dan mee aan de slag.

5. Ontwikkelvisie Stadspark

De Gemeente werkt aan een nieuwe ontwikkelvisie voor het Stadspark. De laatste dateert alweer uit 2005 en is dus verouderd. De inrichting Concourslaan is drastisch gewijzigd. Voor de informatieverzameling vanuit de wijken is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Roel maakt daar deel van uit.
Onder leiding van de gemeente vonden er aantal sessies plaats. Ook is het aan de orde gekomen op Let’s Gro en er is een online enquête gehouden. Op basis van deze input wordt nu de visie geschreven. Als de visie klaar is komt er nog een gelegenheid om er op te reageren.
De gemeente wil graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van het Stadspark, onder meer om de druk op het Noorderplantsoen te verminderen. Van de picknickplaats in het Stadspark wordt veel gebruik gemaakt.

Vraag: is er nagedacht over een wandelpad naast de Concourslaan? Dit punt is aangekaart. Het snelle en het langzame verkeer botst hier soms. De reden waarom het wandelpad destijds is weggehaald, is het kostenaspect.

Opmerking: het toiletgebruik tijdens het Bevrijdingsfestival kost 2 à 2,50 euro. Voor veel bezoekers reden om dit in de tuintjes te doen. Dit probleem is niet iets voor de visie, maar kan via een ander traject ter sprake worden gebracht. Het gesprek daarover wordt al gevoerd.

Geluidsoverlast festivals. Dit is ingekaderd. Er wordt voor gewaakt dat het door de nieuwe visie gaat verergeren.

Er is meer autoverkeer in het park, vooral als gevolg van het parkeren in het park door forenzen. Het park moet autoluw blijven en het parkeren door forenzen moet beperkt worden. De paaltjes zijn weggehaald, maar worden weer teruggeplaatst.

Gevraagd wordt om het bankje aan de Concourslaan weer terug te plaatsen. Geadviseerd wordt het ontbreken van het bankje te melden op slimmelden.

Alles over de ontwikkelvisie Stadspark staat op de website.

6. Rondvraag

Waar staat de Wijkraad? Marieke legt uit dat in 2018 de focus lag op het neerzetten van de Wijkraad als belangenorganisatie. De focus lag op het overleg over de herinrichtingsplannen van Nijestee en de communicatie. In 2019 wil de wijkraad doorgaan met het werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk als effectieve belangenbehartiger.

De Wijkraad heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen van Nijestee voor de invulling van het binnenterrein van blok 4. Het binnenterrein van dit blok wordt geheel ingericht als parkeerterrein. De Wijkraad heeft hiertegen een bezwaarprocedure aangespannen en ook gewonnen. Maar de uitspraak is slechts een advies. Dit advies is door de gemeente naast zich neergelegd. Hierop heeft de Wijkraad een procedure aangespannen.
Gevraagd wordt naar de kosten en hoe deze worden gefinancierd. Peter legt uit dat hiervoor de toegekende dwangsom wordt gebruikt, de reserve van Het Wilde Klupje en een bijdrage van enkele bewoners. Het gaat dus niet ten koste van de lopende subsidie.
Opgemerkt wordt dat het wel positief klinkt, maar dat het wel buurtmiddelen zijn, terwijl het de meeste buurtbewoners onberoerd laat. Peter antwoordt dat als er geen potje was, de procedure wellicht niet zou zijn aangegaan of alleen met een grotere bijdrage van de bewoners.
Het punt van de gemixte wijk is wel als argument in de procedure meegenomen, maar als zodanig is er weinig aan te doen.
Het alternatief van een parkeergarage is voor het blok dat nu wordt gebouwd een gepasseerd station, maar kan mogelijk worden gecompenseerd in de volgende blokken? Daar nemen we nu een voorschot op. De door Nijestee gekozen oplossing gaat ten koste van het groen in de wijk. Wij willen door Nijestee serieus worden genomen. En we willen een gemengde wijk. Opgemerkt wordt dat het ook nooit de bedoeling is geweest om koop- en huurwoningen verschillend te benaderen.
Peter benadrukt dat ons een gemixte wijk is verkocht en daar willen we Nijestee aan kunnen houden. Het overleg met Nijestee ligt, lopende de procedure, vast. De huurhuizen aan de Westinghousestraat worden door Nijestee verkocht.

Gevraagd wordt naar de post activiteiten. Op de vorige wijkvergadering werd gevraagd om initiatieven, maar een deel daarvan kon niet worden gehonoreerd omdat er onvoldoende middelen waren. Peter legt uit dat de oproep tot veel nieuwe initiatieven heeft geleid en daarom moesten er keuzes worden gemaakt. Hij benadrukt dat alle aanvragers iets hebben gekregen of dat de aanvraag is doorgeschoven naar dit jaar.
Er is een financieel jaarverslag gemaakt. Dit moet ook naar de gemeente worden gestuurd om verantwoording voor de subsidie af te leggen.

7. Sluiting

Peter bedankt alle buurtbewoners voor hun aanwezigheid.

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @gem_groningen: Wil je een onderwerp onder de aandacht van de Groningse politiek brengen? Meld je aan als 'Gast van de Raad' op 5 april.…

Grunobuurt

🌱🌱 Afgelopen dinsdag werd een flink lange geveltuin aangelegd bij de huizen die dapper standhouden aan het noordeli… https://t.co/GhnMs4U6E6

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.