Sept. 2012: Verbouwing Stadsparkkerk gaat van start!

Stichting Ruimzicht, organisatie voor ‘studeren, wonen, bezinnen’, vestigt in Groningen een internationaal studentenhuis. Het huis biedt plek aan 15 studenten. Ruim de helft is afkomstig uit het buitenland en volgt een eenjarige Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. De Nederlandse bewoners zijn eveneens student – niet noodzakelijkerwijs theologen – of staan aan het begin van hun loopbaan. Van bewoners wordt verwacht dat zij oog hebben voor elkaar en kunnen omgaan met verscheidenheid aan geloofsbeleving en culturele achtergrond. Samen vormen zij een tijdelijke leefgemeenschap, een ‘convivium’.

Met de oprichting van het Internationale Convivium slaat Ruimzicht een nieuwe weg in. De Stichting beheert al acht studentenhuizen (Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht), maar nog niet eerder betrof het een convivium  waar buitenlandse en Nederlandse studenten samenwonen. Ruimzicht hoopt met dit nieuwe huis in te spelen op de internationalisering aan de universiteiten en de behoefte van studenten om in intercultureel verband samen te leven.

Het Internationale Convivium wordt gevestigd in de voormalige Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat in Groningen. De leegstaande kerk krijgt met de huisvesting van studenten een nieuwe en passende bestemming. De verbouwing zal naar verwachting begin 2014 klaar zijn, waarna het convivium in gebruik wordt genomen.

Meer informatie over het Internationale Convivium, inclusief mogelijkheid om aan te melden, is beschikbaar op: www.ruimzicht.nl. Of neem contact op met ds. F.A.H.A. de Kok,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website van de stichting:  http://www.ruimzicht.nl

 

 

Begin 2012

De nieuwste ontwikkelingen zijn 3-ledig:

1. De functiewijziging van de appartementen van de Neboflat is reeds rond: voorheen had het de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' maar dat is nu bestemming 'Wonen'. De huidige huurders hebben een huurcontract en 'anti-kraak' is niet meer aan de orde.

2. 'Het Middelpunt’ huurt momenteel van de begane grond van de Neboflat. Aangezien de Neboflat al een bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' had was hier geen vergunningsaanvraag voor nodig. Het Middelpunt is een dienstverlenende organisatie die vanuit haar Christelijke identiteit gezinsondersteuning, individuele begeleiding en afgeleide producten, alleen of in samenhang, biedt aan mensen met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking.

3. Stichting 'Ruimzicht' uit Utrecht heeft voor de kerk een vergunning bij de gemeente aangevraagd om in de kerk 12 woon-eenheden te realiseren. Deze woon-eenheden zullen voor 'predikanten in opleiding' gebruikt worden die tijdens deze opleiding intern zullen gaan wonen. De doelgroep die deze opleiding volgt is tussen de 25 en 35 jaar. Lees meer over deze Stichting op hun site (Link)


Verslag van de informatieavond Neboflat & Kerk.
Maandag 26 september 2011

De bijeenkomst is gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Baptistengemeente, Snelliusstraat 89, in Groningen. Woningbouwvereniging Patrimonium heeft de omwonenden van de Neboflat via een huis aan huis brief uitgenodigd voor de informatieavond. Er zijn ca. 850 brieven verzonden en er waren 44 belangstellenden aanwezig.

Opening
De heer De Vries, directeur van de christelijke woningstichting Patrimonium, heet de aanwezigen welkom. Hij legt in het kort de bedoeling van de vergadering uit. Vervolgens stelt hij de aanwezige woordvoerders voor. Hij verzoekt de aanwezigen de presentielijsten in te vullen. De gemeente die van deze avond een samenvatting maakt zorgt voor toezending van het verslag naar de mensen die de presentielijsten hebben ingevuld. Ook zal het op de website van de wijkraad van Grunobuurt zuid worden geplaatst. www.grunobuurtzuid.nl
De heer de Vries geeft aan dat de zorginstelling Zinn de huur van de Neboflat begin 2011 heeft opgezegd. Dat heeft te maken met de gewijzigde regelgeving van de overheid, die de vergoeding voor zorgkosten heeft gewijzigd. Het gevolg daarvan is dat de zorginstellingen hun zorgtaken anders moeten invullen. Patrimonium die meerdere huuropzeggingen heeft ontvangen, heeft besloten de Neboflat af te stoten. Patrimonium heeft de intentie om de opbrengst van de Neboflat te investeren in zorggebouwen die beter toegerust zijn voor de toekomst. Dat betekent grotere en ruimere kamers, zodat zorgbehoevenden langer op dezelfde plek kunnen blijven wonen.
Elspa BV heeft belangstelling om de gebouwen van Patrimonium over te nemen.
Toelichting wettelijke procedure
Mevrouw Schuiling, bestemmingsplan jurist van de gemeente Groningen, geeft een toelichting op de procedure. Zij benadrukt daarbij de mogelijkheid die bewoners van de wijk en omwonenden  hebben om over de voorgenomen plannen mee te praten.
De eerste stap in het proces is het informeren van belanghebbenden over het plan als onderdeel van de burgerparticipatie. Deze informatieavond en het gesprek met een delegatie van de Wijkraad is het proces waarin we nu zitten. Gedurende deze periode is het mogelijk met de initiatiefnemer van gedachten te wisselen en is het mogelijk om de plannen bij te stellen.
Het voorliggende plan voor de Neboflat is om de functie maatschappelijke doelstellingen om te zetten naar de functie wonen. Hiertoe moet een bestemmingswijzigingsprocedure worden gevolgd. Dat kan op twee manieren. Er kan een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, of er kan volgens de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een wijzigingsprocedure worden gevolgd. Laatst genoemde procedure is sneller en eenvoudiger. Daarvoor is gekozen.
De volgende stap is de officiële indiening van het plan en een vergunningsaanvraag.
De initiatiefnemer vraagt de functiewijziging aan. De hieraan gekoppelde procedure heeft een duur van 26 weken met een uitloop van 6 weken. De aanvraag voor een vergunning wordt gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode en de Staatscourant. Het ingediende plan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende die tijd hun zienswijzen indienen. Het college van burgemeester en wethouders neemt een standpunt in over de ingediende zienswijzen. Het plan met het standpunt van het college van B&W wordt vervolgens gepubliceerd. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen de reactie van het college van B&W toegezonden.
Presentatie van het plan
De heer Van der Zwaag geeft aan dat hij als initiatiefnemer kan worden gezien. Hij zal het plan toelichten. Hij is als architect van het bureau Oving bij het plan betrokken. Zijn opdrachtgevers zijn Patrimonium en Elspa BV.
De heer Van der Zwaag laat eerst wat beelden zien van de Neboflat vanuit de lucht en zoals het gebouw vroeger was. Hij geeft aan dat het gebouw als het ware dicteert wat de mogelijkheden zijn. In wezen wordt het gebouw niet gewijzigd. Slechts de noodzakelijke aanpassingen worden aan de appartementen toegevoegd, zoals een kookgedeelte en het aanbrengen van brandwerende voorzieningen.
In totaliteit worden er 58 appartementen gerealiseerd. Het wonen wordt gerealiseerd op de bovenverdiepingen van 1 tot 7. Op de begane grond wordt naast wonen ook gedacht aan een medische of paramedische functie en kinderopvang.  De grootte van de appartementen varieert van 35 tot 55 m2. Het is bedoeld voor starters. De huren bedragen minimaal € 400,- en hoger.
Op de begane grond is ook de entree. De naastgelegen grote zaal heeft nog geen invulling. In een deel van de kelder zijn een berging en fietsenstalling voor de appartementbewoners getekend. Voor de invulling moeten er in totaliteit 38 parkeerplaatsen worden gerealiseerd om tegemoet te komen aan de parkeerdruk voor de wijk. Er is mogelijkheid om 40 parkeerplaatsen aan te leggen.
Reactie vanuit de zaal. Er is op een afstand van ca. 100 meter een kinderdagverblijf. Waarom moet er nog kinderopvang in de Neboflat komen?
Antwoord. Er is belangstelling voor het vestigen van kinderopvang op deze plek. De initiatiefnemer ziet hier de mogelijkheid voor realisatie.
Toelichting op het vervolg
Voorzitter De Vries vraagt de heer Ten Cate als toekomstig eigenaar of hij nog een toelichting wil geven. De heer Ten Cate geeft aan dat het plan in eerste instantie voldoende is toegelicht.
Vanuit de zaal zijn er vragen. Voorzitter De Vries wijst op de agenda en geeft aan dat we eerst koffie gaan drinken en pauze houden. Na de pauze volgen de vragen en reacties.

Pauze

Vragen en reacties

Voorzitter De Vries heropent de vergadering.

Wat vooral bij de aanwezigen leeft is de zorg voor parkeren en de zorg dat de flat bewoond zal worden door studenten. Door meerdere aanwezigen zijn over deze onderwerpen vragen gesteld. Hieronder zijn ze samengevoegd per onderwerp.

Studenten:
1. De heer Van der Slink, van de Paterswoldse weg vraagt in hoeverre gegarandeerd kan worden dat er geen studenten in de Neboflat komen wonen.
2. Mevrouw Weseman, Van Leeuwenhoekstraat vraagt of de normen niet verschuiven als de woningen niet worden verhuurd aan de beoogde doelgroep.
3. Mevrouw Van Ganswijk vraagt of er een leeftijdsgrens aan het wonen is gekoppeld. Is het mogelijk om ook als oudere in aanmerking te komen om een appartement te huren?
4. Mevrouw Bodewes vraagt of het bestemmingsplan het wonen voor studenten in de Neboflat beperkt.
5. De heer Ritzema, Van Leeuwenhoekstraat, vraagt of hij als jonge werkende ook in aanmerking komt om een appartement te huren.

Antwoord:
De heer Ten Cate legt uit dat het zijn bedoeling is om vooral de grote werkgevers in de buurt zoals de Gasunie, het Martiniziekenhuis te faciliteren om hun jonge professionals hier te laten huren. Voorbereidende gesprekken hiertoe zijn veelbelovend en geven duidelijk aan dat er vraag naar huurappartementen is voor jonge werkenden.
Het is de bedoeling dat er een beheerorganisatie verantwoordelijk is voor de verhuur van de appartementen. Zo zal er ook een beheerder worden aangesteld die aanspreekbaar is voor eventuele klachten. Net zoals de huurders van Patrimonium worden aangesproken op hun gedrag wanneer dat nodig is, zal dat ook voor de Neboflat het geval zijn. Het bestemmingsplan is niet bedoeld om groepen uit de samenleving uit te sluiten. Ook ouderen kunnen een appartement huren in de Neboflat en jonge werkenden die bij een andere werkgever werken dan de genoemde. Voor allen geldt echter dat ze zich als goede huurders moeten gedragen. Verder zijn de huren niet aantrekkelijk voor studerenden.

Parkeren:
1. Zijn er voldoende parkeerplekken?
2. De heer Boon, Snelliusstraat vraagt zich af of een norm van 0,3 voldoende is gezien de doelgroep die in de Neboflat gaat wonen.
3. Krijgen de mensen uit de Neboflat ook een parkeervergunning?
4. Een mevrouw vraagt of de parkeerplaatsen voor de kinderopvang zijn meegenomen in de berekening.
5. De heer Ritzema vraagt of het mogelijk is dat de gemeente kijkt naar de parkeerdruk in de wijk. Vooral op zondag is er nauwelijks nog een parkeerplaats te vinden voor bewoners.
6. Mevrouw Boon vraagt of het mogelijk is om parkeren in de kelder van de Neboflat mogelijk te maken.
7. De wijk ondervindt ook last van evenementen bij de Martiniplaza. Valt daar ook wat aan te doen?
8. De heer Bodewes vraagt of het parkeerbeleid in de Snelliusstraat ook wordt aangepast.
9. Wordt er ook opgetreden tegen de verkeersovertredingen die ’s morgens worden gemaakt, waarbij ouders die hun kind verderop naar school brengen tegen de rijrichting in weer terugrijden?

Antwoord
De gemeente geeft aan dat voor de gekozen invulling, wonen, medisch, kinderopvang gekeken is naar de normen van het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid is een door het bestuur van de gemeente vastgesteld beleidsstuk. Het beleidsdocument geeft normen voor de hoeveelheid parkeerplaatsen dat moet worden toegevoegd. In de berekeningen zijn wonen, kinderopvang en medische invulling van de initiatiefnemer meegenomen. Het is de bedoeling dat de parkeerplaatsen bij de Neboflat worden toegevoegd aan de parkeerplaatsen van de wijk. Het is niet de bedoeling dat er een slagboom komt. Parkeren in de kelder is niet mogelijk. De hellingshoek die nodig is om vanaf de straat in de kelder te komen is te steil. Ook is de kelder van het monument te smal om er te kunnen parkeren.
De parkeerdruk op zondagen zal afnemen als het kerkgenootschap verhuisd is.
Wensen over parkeren in het algemeen en over het verkeer kunnen het best via de wijkraad aan de gemeente worden voorgelegd. De geschetste verkeersdruk vloeit niet direct voort uit het voorgestelde plan, maar komt voort uit een ongenoegen over het verkeer in de wijk. Dat zijn zaken die we nu niet kunnen oplossen. Ook het handhaven van de verkeersregels kan beter via de wijkraad bij de gemeente worden voorgelegd.

Overige

Mevrouw Oldert vraagt welke andere voorzieningen in de kerk mogelijk zijn en wat die voor de wijk betekenen.

Antwoord:
De maatschappelijke dienstverlening laat invulling van een ander kerkgenootschap toe evenals andere genootschappen van levensbeschouwelijke aard. Ook zorg of onderwijsgerelateerde invulling zijn mogelijk.
De heer Jongman vraagt zich af wat je moet verstaan onder medisch en paramedische bedrijvigheid. De heer Ten Cate geeft de volgende voorbeelden. Huisartsen, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten.

Is in de Neboflat sprake van sociale huur?

Antwoord:
De heer Ten Cate geeft aan dat hij in tegenstelling tot een woningstichting geen sociale huur voor ogen heeft. Hij wil als belegger zijn rendement optimaliseren.

De heer Stuivenberg vraagt of het verslag ook naar de andere wijkraad gezonden kan worden.
Antwoord:
We zorgen ervoor dat het verslag ook naar de andere wijkraad wordt gezonden.

Mevrouw Postema heeft schriftelijk vragen ingediend. De voorzitter vraagt haar of zij die vragen en opmerkingen wil toelichten. Zij geeft aan dat zij namens meerdere bewoners spreekt en graag de naam Stadsparkwijk terug wil zien komen in plaats van Grunobuurtzuid. Daarnaast vindt ze dat in de naam van de kerk voor de toekomstige functie eveneens een naamsverwijzing krijgt naar het Stadspark. Zij doet daarbij het voorstel om het kerkgebouw te gebruiken als cultureel centrum. Zij denkt daarbij aan het bieden van vergaderruimte voor onder andere VVE-vergaderingen, oefen- en repetitieruimte voor zang- en muziekverenigingen, film- en culturele avonden.
Een kinderopvang vindt ze minder geschikt, omdat er in de buurt al kinderopvang is.

Antwoord:
Niet iedereen in de zaal steunt het voorstel. Wellicht kan de wijkvereniging de naamgeving bespreekbaar maken bij de gemeente. Voor zover het de invulling van het kerkgebouw betreft is de suggestie voor kennisgeving aangenomen door de initiatiefnemer. Het kerkgebouw is voorlopig buiten het plan voor de Neboflat gehouden.
Uit de zaal meldt een mevrouw dat zij ondanks de kritiek op parkeren en toename van de verkeersdruk toch een goed plan vindt. De Neboflat kan natuurlijk niet leeg blijven. Dat de kerk voorlopig buiten beschouwing blijft is ook duidelijk. Vanuit de zaal krijgt ze ruimhartige bijval.

Sluiting

Voorzitter De Vries constateert dat er geen nieuwe vragen of reacties meer zijn. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit daarmee de vergadering.


Bijlage van de gemeente betreffende Parkeernorm (d.d. 03-10-2011)
De parkeernorm wordt door het bestuur van de gemeente vastgesteld, nadat ze in de gemeenteraad zijn besproken. De normen zijn gebaseerd op ervaringscijfers en zijn bedoeld om te kunnen bepalen waar een ontwikkelaar aan moet voldoen als hij een plan wil uitwerken in de stad Groningen.
De parkeernormen van de gemeente staan weergegeven in de Nota Parkeernormen 2008 (2e versie). In deze nota staan voor alle functies (zoals woningen, kantoren, winkels, e.d.) de parkeernormen weergegeven. Met deze normen kan berekend worden hoeveel parkeerplaatsen een ontwikkelaar moet realiseren voor een bepaald programma.
Voor appartementen geldt dat de parkeernorm afhankelijk is van de grootte van de appartementen en of er sprake is van huur of koop. Voor een huurappartementen kleiner dan 50 vierkante meter moet 0,3 parkeerplaats worden aangelegd. Voor een huurappartementen met een oppervlakte tussen de 50m2 en 69m2 moet 1 parkeerplaats worden aangelegd.
Wanneer er 10 huurappartementen worden gerealiseerd die kleiner zijn dan 50m2 betekent dit dat er (10 x 0,3) 3 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Als er tevens 2 huurappartementen worden gerealiseerd met een oppervlakte tussen de 50 en 69m2 dienen nog eens (2 x 1) 2 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. In totaal dienen in dat geval dus 5 parkeerplaatsen te worden aangelegd.
Voor een kinderdagverblijf betreft de parkeernorm 0,7 parkeerplaats per arbeidsplaats. Als er een kinderdagverblijf wordt gerealiseerd met 2 arbeidsplaatsen, betekent dat de parkeerbehoefte (de hoeveelheid aan te leggen parkeerplaatsen) toeneemt met nog eens (2 x 0,7) 1,4 parkeerplaats.
In totaal moeten er dan (5 + 1,4) 6,4 is afgerond 7 parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit is de bruto parkeerbehoefte.
De netto parkeerbehoefte kan lager uitvallen als de mogelijkheid van dubbelgebruik aanwezig is. In dit geval is dat mogelijk aangezien overdag niet alle bewoners thuis zijn. Dit betekent dat een deel van de parkeerplaatsen van de bewoners overdag ook gebruikt kunnen worden door personeel en bezoekers van het kinderdagverblijf. Volgens de aanwezigheidspercentages die in de Nota Parkeernormen staan, staat aangegeven dat overdag 60% van de bewoners thuis is. Dit betekent dat overdag 4,4 parkeerplaatsen (60% van 5 parkeerplaatsen) voor bewoners nodig zijn en 1,4 parkeerplaats voor het kinderdagverblijf. Totaal zijn er overdag dus (4,4 + 1,4) 5,8 is afgerond 6 parkeerplaatsen nodig. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat werkelijk gerealiseerd dient te worden om aan de gemeentelijke parkeernorm te voldoen.

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @vlagprotocol: De #vlagdag vanwege de verjaardag van prinses Beatrix zit er bijna op. Om 17:24 gaat de zon onder, vergeet u niet om de v…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.