Maandag 18 november 2019 vond de derde Heel de Buurtbijeenkomst plaats in Buurtcentrum Stadspark. De vergadering was aardig goed bezocht en er heerste een fijne sfeer. Na afloop werd er uiteraard nagepraat onder het genot van een hapje en drankje. Hieronder kun je het verslag van de vergadering lezen.

Met dank aan notulist Tjeerd

1. Opening, voorwoord en korte terugblik op afgelopen jaar

Marieke, voorzitter a.i.
Belangrijke zaken waar de wijkraad zich in 2019 mee heeft beziggehouden zijn de ontwikkelvisie Stadspark, de overlast van de festivals in het park en de zaak rond Nijestee. Vooral de laatstgenoemde zaak is een stevig dossier geworden.
De activiteiten voor en door buurtbewoners zijn losgekoppeld van de belangenbehartiging en worden door een afzonderlijke groep georganiseerd.
Wat betreft de communicatie blijft het zoeken naar de beste manier.

2. Financiën

Peter, penningmeester
De wijkraad ontvangt jaarlijks subsidie.
Naast de communicatie online wordt er tot nu toe ook elk kwartaal een papieren nieuwsbrief uitgegeven.
De activiteiten van de activiteitengroep in de KelderBar worden ondersteund en er worden twee buurtbibliotheekkasten gemaakt. De opdracht daarvoor is verleend.
Ook de commissies en de feesten worden door de wijkraad financieel ondersteund. Er blijft ook dan nog wel wat geld over voor nieuwe initiatieven.
De bestuursleden werken allemaal op vrijwilligersbasis.

3. Ontwikkelvisie Stadspark

Roel, o.a. werkgroep Beheer & verkeer
De gemeente werkt aan een nieuwe ontwikkelvisie voor het Stadspark. De laatste dateert alweer uit 2005 en is dus verouderd. Het Stadspark wordt minder intensief gebruikt dan bijvoorbeeld het Noorderplantsoen. Kees van der Helm heeft de opdracht gekregen om een nieuwe visie op te stellen in overleg met bewoners- en belangengroepen.

Roel zit namens de wijkraad in de klankbordgroep, die vorig jaar van start is gegaan. De wijkraad heeft haar eigen visie op het park op hoofdlijnen beschreven. Uitgangspunt is dat er een goede mix van reuring en rust tot stand komt. Alles in verhouding en met aandacht voor de natuurwaarden in het park. Marieke is blij om te zien dat wat de wijkraad inbrengt, invloed heeft in de politiek.

Roel geeft verder aan dat het park vooral een verblijfsgebied is, meer dan een doorgangsgebied. Het onderhoud van de paden laat te wensen over, vooral bij de kinderboerderij is dat erg slecht. Op dit onderhoud wordt bezuinigd. De gemeente moet hierin helaas keuzes maken.
De vraag wordt gesteld waar het op wordt gebaseerd dat er weinig gebruik van het park zou worden gemaakt. Er zijn veel clubjes sporters actief, vooral in de zomer.

De nieuwe visie zou eigenlijk al klaar moeten zijn. Roel verwacht dat begin 2020 klaar zal zijn. Als de Raad de visie heeft besproken, zal deze nog de inspraakprocedure in gaan.
Van de vorige visie is veel uitgevoerd, maar veel ook niet.

Een aanwezige vraagt naar de situatie rond het Terrassenfestival. Dit vond plaats aan de kant van Laanhuizen en veroorzaakte veel overlast: geluid, licht, bewakingshonden en het afsluiten van het fietspad. Door bewoners van Laanhuizen is hiertegen bezwaar gemaakt. Veel van de bezwaren werden erkend, maar waren geen reden om het te verbieden. De locatie was op het laatste moment gewijzigd. Ook dat was niet netjes, maar ook geen argument voor een afwijzing.
De wijkraad heeft de bezwaren wel ondersteund maar niet onderschreven. Er was te weinig tijd om bezwaar te maken; de bezwaartermijn moet zes weken zijn, maar soms is het pas twee weken van tevoren bekend.

Ook bij de herijking van het evenementenprofiel van het Stadspark is de wijkraad betrokken. De eendaagse evenementen (bijvoorbeeld 5 mei) zijn over het algemeen geen probleem, maar de meerdaagse vaak wel. De gang van zaken rond de organisatie van de evenementen is door de politiek vastgesteld en daar lijkt geen beweging in te zitten. Ervaren overlast kan ook alleen via de politiek worden aangekaart.

Iemand meldt dat er ook vaak overlast wordt ervaren vanuit de MartiniPlaza, vooral als ’s zomer deuren en ramen open staan. Het advies is om in geval van overlast dit vooral te melden bij de gemeente. Bij voorkeur met een afschrift aan de wijkraad.
Evenementen en het park zijn erg met elkaar verbonden. De gemeente probeert de evenementen op te rekken om meer bezoekers te trekken. De gegeven ruimte wordt zoveel mogelijk ingevuld. Eén van de aanwezigen merkt op dat die ruimte erg groot is.
De meeste evenementen vinden plaats op de drafbaan. De gemeente wil dit terrein gaan inrichten voor evenementen. Dat biedt ook de kans om voorzieningen te treffen die de overlast verminderen.

De verlichting in een deel van het park blijkt niet te werken. De situatie is niet onveilig maar geeft wel een onveilig gevoel. Geadviseerd wordt om dit te melden via de gemeentelijke app Slim Melden. Meestal wordt daar adequaat op gereageerd.

Het park is autoluw. Maar de paaltjes met verlichting zijn weggehaald. Waarschijnlijk is dit tijdelijk vanwege de strooiwagens.

In het park mag nu 50 km worden gereden. Zou het niet mogelijk zijn om het als 30km-zone in te richten? En dan ook voor brommertjes.

4. Herinrichting Grunobuurt Zuid

Marieke en Roel
De werkzaamheden in het zuidelijk deel van de Grunobuurt zijn bijna afgerond. Het parkeren van zowel auto’s als fietsen is nog niet optimaal. Samen met de gemeente wordt gezocht naar oplossingen.
De hulpdiensten willen liever geen snelheidsbeperkende maatregelen (drempels) in de wijk. Er zijn gesprekken gaande over de afronding. Het is een kleine wijk met veel wijkbezoekers (in het bijzonder voor de winkels aan het Hoornsediep).
Er moeten drempels komen. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat het ook vaak de wijkbewoners zijn die te hard door de wijk rijden. Het is ook goed om elkaar daarop aan te spreken. Sommige dingen moet je met de gemeente bespreken; andere weer met elkaar. Het aantal parkeervoorzieningen is ongewijzigd gebleven, maar voor een deel wel op een ander plek. Maar het aantal auto’s is ook groter geworden.
Als advies tegen het te hard rijden wordt geopperd om stoepkrijttekeningen aan te brengen. Dit is een signaal dat er kinderen spelen.

5. Nijestee

Twee medewerkers van Nijestee zijn uit belangstelling aanwezig. Zij willen benadrukken dat de rechtszaak niet tegen hen is aangespannen, maar tegen de gemeente. Het gaat om een bezwaar tegen het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw van het vierde Nijesteeblok in het noordelijke deel van de Grunobuurt. De zaak is geschorst; de tweede zitting is op 4 december. In de nieuwsbrief wordt de gang van zaken beschreven.
Het speelt allemaal al sinds 1999. De toen gemaakt afspraken worden niet nagekomen. De bezwaarschriftencommissie heeft de wijkraad gelijk gegeven, maar de gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd.

Het grootste bezwaar is het gebruik van het binnenterrein als parkeerplek. Marieke maakt een nuance tussen het eigenlijke bezwaar en de breder gevoelde belevingservaring (maar daar is geen bezwaar tegen te maken). De afspraak was dat het een gemengde wijk zou worden, maar in het vierde blok komt alleen sociale huur. Het aantal parkeerplaatsen wordt ook drastisch minder, omdat de normen hiervoor bij sociale huur lager liggen. Ook is bezwaar gemaakt tegen de weigering om bezoekerspassen af te geven.

De vraag wordt gesteld of het volgende blok wel gemengd zal zijn. Peter antwoordt dat ook dit blok in aanvang alleen sociale huur zal omvatten, maar dat wel is meegedeeld dat een deel daarvan naderhand verkocht zal worden. Reden is dat corporaties geen koopwoningen meer mogen bouwen om sociale huur mogelijk te maken.

Jonathan (Nijestee) zegt dat Nijestee hier onuitgenodigd is verschenen, maar niet om een welles-nietes aan te gaan. Nijestee wil graag in gesprek met de wijkraad. Maar Nijestee is inderdaad aan regels gebonden.

Gevraagd wordt of in het nieuwe blok de te geringe parkeergelegenheid wordt gecompenseerd. Jonathan verwacht dat ook dan de ruimte het probleem zal zijn. Peter denkt dat er wel andere mogelijkheden te bedenken zijn en hoopt op een voor de wijkraad positieve uitspraak van de rechter. Jonathan geeft aan dat Nijestee graag in één plan een parkeeroplossing voor de gehele wijk wil bespreken.

6. Communicatie

Harald en Bouke, werkgroep webredactie
De webredactie is onafhankelijk van de wijkraad, maar de wijkraad financiert het wel en levert ook bijdragen.
Tot 2015 werd de webredactie gedaan samen met iemand van Nijestee. Nu wordt deze door wijkbewoners ingevuld en is er ruimte voor iedereen die iets heeft te melden dat relevant is voor de wijk. Op de wijkwebsite staat de wijkagenda, maar ook rubrieken met “warme info” zoals: “Even kennismaken met ...” Voor een nieuwsupdate kan iedereen zich aanmelden. Deze wordt verzonden als er weer 5 à 7 nieuwe berichten op de site staan.
Naast de site is er:
Facebook als ondersteuning van de site.
Twitter voor het ophalen en zenden van informatie. De laatste tijd ging dit veelal over de onderdoorgang op de Paterswoldseweg.
Instagram voor buurtfoto’s en luchtige onderwerpen.

7. Rondvraag

Voor het melden van problemen als kapotte verlichting, kan gebruik worden gemaakt van de app Slim Melden van de gemeente. Dit kan zowel anoniem als met naam.
De wijkraad houdt elke eerste maandag van de maand een spreekuur in De Koppel (van 19.30 tot 20.00 uur).
Ideeën voor de volgende Heel-de-buurtbijeenkomst: vuil in de wijk, het stationsgebied, het parkeerprobleem, handhaven stoepparkeerders en het Stadspark.

8. Sluiting

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @evalienvers: Ik heb meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Heel leuk en makkelijk! Tel jij dit weekend ook 1x een half uurtje mee…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.