Bibliotheek

logo Grunobuurt - icoon zwart
Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben.
In deze bibliotheek vind je zoveel mogelijk de websites en documenten terug die de wijkraad gebruikt om de belangen van onze buurt te behartigen.2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | jaartal onbekend | overige websites


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

jaartal onbekend

overige websites

 • Landkaart Groningen uit 1855
 • Landkaart Groningen uit 1900
 • Landkaart met het uitbreidingsplan Groningen uit 1928 (niet in deze versie uitgevoerd)
 • Landkaart Groningen uit 1950
 • Landkaart Groningen (Google Maps), mei 2020
 • Kaart uit 1855. In het kader (bij benadering) de locatie van de toekomstige Grunobuurt.
 • Kaart uit 1900. In het kader (bij benadering) de locatie van de toekomstige Grunobuurt. Op de plaats van de ijsbaan ligt tegenwoordig het Martini Trade Park. Het Stadspark wordt aangelegd vanaf 1913. De opening van het park vindt plaats in 1922.
 • Uitbreidingsplan Groningen 1928 (niet in deze versie uitgevoerd). Zwart geeft de bestaande bebouwing aan.
  Bron: Beeldbank Groningen, identificatienummer NLGnGRA_817_1613
 • Kaart uit 1950. In het kader (bij benadering) de locatie van de Grunobuurt. Vanaf 1952 wordt er verder gebouwd in het zuidelijke deel van de buurt.
 • De Grunobuurt op Google Maps, mei 2020.

 

Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2018

2018 start met een groep enthousiaste buurtbewoners die zich willen inzetten voor een vernieuwde Wijkraad voor de Grunobuurt. De vormingsfase en doorstart die eind in 2017 in gang is gezet, moet in 2018 duidelijk nog vorm krijgen. De stuurgroep die het initiatief nam voor deze vernieuwde Wijkraad, bestaande uit Rudie, Roel, Bouke en Marieke, start voorzichtig met een verkenningsfase.

Hoewel iedereen erg gedreven is, neemt de verkennings- en vormingsfase veel tijd in beslag: elkaar goed leren kennen en een passende vorm bepalen vraagt veel meer dan menigeen vooraf had voorzien.

Ondertussen doorkruisen eenzijdig gewijzigde wijkvernieuwingsplannen, andere parkeernormen, vertragingen van werk in uitvoering en vele andere zaken de vormingsfase, waardoor de stuurgroep, de nieuwe bestuursleden en bewoners gedwongen worden keuzes te maken. Hierbij verdwijnen de vorm, de kennismaking en het hoe, wat en waarom van de vernieuwde Wijkraad regelmatig naar de achtergrond. Sommige plannen verdwijnen ongelezen in de la.

Zwoegend, soms pruttelend, met vallen en opstaan, proberen we vol vertrouwen en moed samen een betere, mooiere, veilige en leefbare wijk te maken. Successen en ook teleurstellingen kenmerken 2018. De vormingsfase is helaas in 2018 niet afgerond en vraagt duidelijk meer tijd en geduld van iedereen. Toch presenteren we met gepaste trots het jaarverslag over 2018. We kijken voorzichtig uit naar 2019: het jaar waarin duidelijk moet worden hoe, of en in welke vorm de Wijkraad verdergaat.

Voor ons is de inbreng van bewoners van essentieel belang. Laat je ideeën en je mening over de Grunobuurt horen! Wil en kun je een actieve bijdrage leveren aan de Wijkraad: voel je welkom!

Wat ons zoal bezig heeft gehouden in 2018

• Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 door het Buurtcentrum

In 2018 vond er voor het eerst weer een Nieuwjaarsbijeenkomst voor buurtbewoners plaats. Het initiatief hiertoe is vooruitgekomen uit een jarenlange samenwerking met Buurtcentrum Stadspark voor een Kerstborrel aan het einde van het jaar. In 2018 heeft de samenwerking zich helaas beperkt tot een financiële bijdrage aan het geheel en is er door het Buurtcentrum een leuke middag georganiseerd.

• Spreekbuurtjes

In 2018 heeft de Wijkraad het Spreekbuurtje geïntroduceerd. Op elke eerste maandag van maand kunnen wijkbewoners tussen 19.30 en 20.00 uur ideeën, zorgen, initiatieven of plannen bespreekbaar maken. Samen kunnen we bekijken welke weg kan worden ingeslagen om er vervolg aan te geven. Onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn gekomen zijn o.a. verkeersveiligheid, de buurtboekenkast, overlast en rondslingerend bouwmateriaal.

• Heel de Buurt-vergadering

Op 25 juni is de eerste Heel de Buurt-vergadering georganiseerd. De opkomst in het Buurtcentrum was overweldigend. Onder de bezielende leiding van Esther kwam gastpreker Ronald Knegt van BAM iets vertellen over de onderdoorgang van de Paterswoldseweg en presenteerde Jolke Koldijk van Nijestee de eenzijdig gewijzigde wijkvernieuwingsplannen. Ook waren er oproepen van bewoners, voor meer groen in de wijk, een ontmoetingsplaats en niet te vergeten de oproep om meer democratie in de Wijkraad te brengen.

• Bezwaar tegen omgevingsvergunning Lampisterie gegrond

De bewoners in het noordelijk deel van de Grunobuurt zijn geconfronteerd met een eenzijdige wijziging in de wijkvernieuwingsplannen door Nijestee. Plannen die samen met de toenmalige bewoners van de Wijkraad tot stand zijn gekomen, zijn zonder overleg aangepast door Nijestee. Zeer kort voordat de omgevingsvergunning Lampisterie werd verleend, werd de Wijkraad hiervan door Nijestee in kennis gesteld.

De wijkraad heeft half april waar mogelijk bezwaar gemaakt tegen deze gewijzigde plannen. Dit heeft er in oktober 2018 in geresulteerd dat de hoorcommissie een advies heeft uitgebracht aan B&W. De gemaakte bezwaren van de wijkraad zijn door de adviescommissie gegrond verklaard. Hoewel de Wijkraad zeker niet tegen de plannen is om de wijkvernieuwing en daarmee de bouw voort te zetten, hebben de gewijzigde plannen dusdanig veel invloed op huidige en vooral toekomstige bewoners dat zij van mening is dat dit niet zonder gevolgen mag blijven. Eind december nam B&W een besluit: de bouw kan ongewijzigd worden voortgezet. Het eerdere besluit over de parkeerpas voor bezoekers wordt gewijzigd. De nieuwe bewoners krijgen nu WEL het recht op een bezoekerspas voor de omgeving. De Wijkraad blijft zich op het punt van de wijkontwikkeling echter zorgen maken nu ook de plannen voor het volgende blok al in een vergevorderd stadium zijn. Over een eventueel beroep op het genomen besluit beraadt men zich nog ten tijde van het tot stand komen van dit jaarverslag.

Naar aanleiding van de gewijzigde plannen hebben we geprobeerd structureel (een keer per kwartaal) overleg met Nijestee te organiseren om zodoende eerder bij de gewijzigde plannen betrokken te worden, en waar mogelijk invloed te hebben op voorgenomen wijzigingen. De plannen voor het vijfde te bouwen woonblok waren begin 2018 eveneens al vergevorderd.

• Verkeersveiligheid

Al vroeg dit jaar kwamen signalen bij ons binnen over onveilige verkeerssituaties in de Grunobuurt.

Het bouwverkeer, de afsluiting van de Paterswoldseweg, het stilstaande verkeer op de Parkbrug en de Parkweg, nog meer bouwverkeer en de inbreng van buurtbewoners over onveilige verkeerssituaties op het Spreekbuurtje waren in april 2018 voor ons aanleiding om een gesprek hierover aan te willen gaan met de gemeente. Na ruim een half jaar omzwerven binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Groningen, is het uiteindelijk op 10 december tot een gesprek over de verkeersveiligheid in de wijk gekomen. We streven er naar hier in het eerste kwartaal van 2019 vervolg aan te geven en op de eerst volgende Heel de Buurt-vergadering op 18 maart 2019 over de voortgang te kunnen informeren.

• Buurtinitiatieven

Na de oproep op de Heel de Buurt-vergadering door onze penningman voor een kleine bijdrage voor een buurtinitiatief, stroomden de aanvragen binnen. De buurtboekenkast, een bijdrage voor de inrichting van een nieuwe ontmoetingsplaats, de kerstvoorstelling zijn hiervan enkele voorbeelden. Fijn dat er enthousiaste buurtbewoners zijn met mooie ideeën voor de wijk! Helaas is het budget niet toereikend om aan alle initiatieven volledig bij te kunnen dragen. In het financieel verslag wordt hier uitgebreider op ingegaan.

• Studenten WIJS

Enkele studenten van WIJS hebben onderzoek gedaan in de Grunobuurt naar de wijze waarop we beter en efficiënter kunnen communiceren met de buurt. Een straatonderzoek, gesprekken en een buurtanalyse maakten onderdeel uit van het geheel. Ook op de Heel de Buurt-vergadering waren zij aanwezig om hun bevindingen te bespreken en vragenlijsten met buurtbewoners door te nemen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan een huis-aan-huis, fysieke nieuwsbrief / buurtkrant.

• Nieuwsbrieven / Nieuwsupdates

In 2018 werd drie maal huis-aan-huis een nieuwsbrief bezorgd. Deze nieuwsbrieven gaven een korte impressie van de actuele gebeurtenissen in de buurt. Eenmalig werd de nieuwsbrief ook verspreid in Laanhuizen. Dit vanwege de impact die de onderdoorgang van de Paterswoldseweg op de bewoners van zowel de Grunobuurt als Laanhuizen heeft. Daarnaast verscheen op onregelmatige basis een Nieuwsupdate per e-mail. Hierin werd verwezen naar recent gepubliceerde buurtnieuwtjes op onze website Grunobuurt.nl. De webredactie heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten, er is een flinke impuls gegeven aan het up-to-date houden van de website, en niet te vergeten op social media; op Twitter, Facebook en Instagram worden bijna dagelijks nieuwsitems geplaatst of gedeeld.

• De Grunotuin

Helaas hebben de Grunotuinders in mei afscheid moeten nemen van de Grunotuin. Dit ging uiteindelijk veel sneller als verwacht en dit heeft alles te maken gehad met de inrichting van bouwplaats voor de onderdoorgang van de Paterswoldseweg. Helaas zijn de tuinders er niet in geslaagd een alternatieve locatie te vinden.

• Aanleg riolering vertraagd /gasleidingen

De aanleg van de riolering en de gasleidingen houdt de gemoederen in het zuidelijk deel van de Grunobuurt al heel lang bezig. De herinrichting van straten, nadat deze maandenlang opengebroken zijn geweest, de inrichting van de parkeervakken, de komst van het Informatiecentrum Ring Zuid en de aanleg van de beplanting, waaronder bomen en struiken, zijn op straat en sociale media regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Vanuit de Wijkraad zijn we hierover dan ook regelmatig in gesprek met de gemeente. Ook het komende jaar staat er nog veel gepland. Voor de actuele stand van zaken kunt u meer lezen op de website. Heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

• Welkomstpakketjes

Na jarenlange bezorging van welkomstpakketjes voor nieuwe buren heeft Martha besloten haar diensten voor dit doel niet langer beschikbaar te stellen. Als Wijkraad respecteren we dit besluit maar vinden het vanzelfsprekend erg jammer dat het bezorgen van de welkomstpakketten daarmee vooralsnog tot een einde komt. Hoe en of we in de toekomst nog vorm kunnen geven aan dit warme welkomstgebaar is op dit moment onzeker.

• Samenwerking met andere partijen

Hoewel we streven naar een optimale samenwerking met andere belanghebbenden in de buurt, moeten we helaas constateren dat we hierin dit jaar slechts minimaal zijn geslaagd. De interne organisatie vraagt veel meer van eenieder, waardoor de capaciteit om naar buiten toe samen te werken slechts beperkt beschikbaar is. Er zijn contacten met het WIJ-team, de wijkagent, het Buurtcentrum, de Rank, ondernemers en anderen, maar dit verdient zeker in de nabije toekomst meer aandacht.

• Gesprekken politieke partijen

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de Grunobuurt zijn er gesprekken gevoerd met veel politieke partijen; de vele reacties en bereidheid om in gesprek te gaan zijn natuurlijk heel erg positief! Met zoveel bereidwilligheid hadden we eerlijkheidshalve niet helemaal rekening gehouden. De gesprekken waren zeker waardevol en nuttig.

• Overleg met andere Wijkorganisaties

Halverwege 2018 heeft er op initiatief van de Grunobuurt een overleg plaats gevonden met omliggende wijken. Doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaringen uit te wisselen, omdat je vaak tegen dezelfde zaken aanloopt. Dit overleg kwam tot stand in samenwerking met het WIJ-team. Het initiatief zou in de loop van 2018 vervolg krijgen in de vorm van een inspiratie-avond. Helaas is dit nog niet gelukt. In 2019 zal dit verder vorm krijgen.

• Overlast festivals Stadspark

De festivals in het Stadspark hebben ook dit jaar voor de nodige hinder gezorgd in de buurt. Met name het 5 mei-festival, waar bijna 150.000 bezoekers op af kwamen, zorgde voor veel overlast. Bezoekers die vooral via de Parkweg en de Paterswoldseweg het Festivalterrein wisten te bereiken, zorgden voor de nodige hinder. De bezoekers leverden verbazingwekkende, soms hilarische maar ook treurige momenten op in de buurt. De aanwezige Dixies en fietsenrekken konden de stroom belangstellenden bij lange na niet aan. De Buurtschouw voorafgaand aan het 5 mei-festival, was zeker nuttig. Het schoonmaken van de buurt en de omgeving door de organisatie duurde na afloop langer dan gewenst. In de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten meegenomen richting de gemeente. Voor het komende jaar ligt er met de komst van nieuwe, grote festivals een uitdaging.

• Klankbordgroep Stadspark/ Wijkplatform Ring Zuid

De Wijkraad heeft eind 2018 zitting genomen in de Klankbordgroep Stadspark. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook neemt de Wijkraad deel aan het wijkplatform van de Aanpak Ring Zuid. Periodiek worden we bijgepraat over de ontwikkelingen. De meest actuele informatie hierover is hier terug te lezen.

Wijkraad Grunobuurt,
31 December 2018

Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2017

Voor je ligt het jaarverslag van 2017 van de wijkraad van de Grunobuurt. Het is jaar vol verandering geweest, maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

Het bestuur heeft in 2017 een grote verandering ondergaan. De zittende bestuursleden hebben hun functie ter beschikking gesteld. Na diverse oproepen en sessies zijn er kandidaten voor de functies voorzitter en secretaris gevonden. De penningmeester blijft voorlopig de lopende zaken waarnemen.

De wijkraad heeft zich ook dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

Werkgroep Verkeer en Beheer

Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden die een grote impact in Grunobuurt-Zuid hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met woningbouwvereniging Nijestee is hierover helaas weinig contact geweest, mede door vertrek van een vast contactpersoon. De wijkraad probeert het contact te herstellen.

Werkgroep Welkomstpakket

Werkgroep Welkomstpakket heeft de afspraken met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium en de middenstand kunnen voortzetten, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakket kunnen ontvangen. Helaas is halverwege 2017 de informatievoorziening vanuit Nijestee gestopt vanwege een nieuw computersysteem.

Webredactie & Sociale Media

Werkgroep Webredactie & Sociale Media heeft de website Grunobuurt.nl weer goed bijgehouden. Ook de Facebookpagina van de Grunobuurt wordt regelmatig bijgewerkt, zodat de liefhebbers van Facebook in de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Door middel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via Twitter en Instagram ook regelmatig nieuws gedeeld.

Activiteiten in en om de Grunobuurt

Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar ook weer de zomerbarbecue (7 juli 2017) voor de buurt georganiseerd. Deze werd zoals geweoonlijk in samenwerking met het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd.

De Rank organiseerde op 22 december 2017 een kerstbijeenkomst met aandacht voor de Wijkraad Grunobuurt.

De contacten met het Buurtcentrum zijn goed en we zijn aan bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden. In deze vergadering (op 15 mei 2017) werd uitgebreid gesproken over de toekomst van de wijkraad.

Vogelhuisjes

De ca. 60 vogelhuisjes, die in maart 2015 door de hele wijk zijn opgehangen, zijn in 2017 niet structureel schoongemaakt. Incidenteel hebben bewoners hun eigen vogelhuisje schoongemaakt.

Urban Blocks

Door diverse vertragingen zijn de blocks pas de tweede helft van 2017 geplaatst in de wijk. Ze staan nu fier in de wijk.

Lentekriebels

In 2017 deed de buurt voor de derde keer mee aan de schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd in samen werken met De Rank vanuit hun kerkgebouw de wijk extra schoongemaakt.

Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2017 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

Ambities 2017

In 2018 wil de wijkraad van de Grunobuurt meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich willen inzetten en willen meehelpen om het werk van de wijkraad voort te zetten.

We hopen dat we in 2018 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!

Vriendelijke groet,

je Wijkraad
p.a. Lorentztraat 11
9727 HW Groningen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
WWW.GRUNOBUURT.NL

Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2016

Voor je ligt het jaarverslag van 2016 van de wijkraad Grunobuurt. Het is jaar vol verandering geweest. Maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris.

De wijkraad heeft zich ook dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

Werkgroep Verkeer en Beheer

Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden die een grote impact in Grunobuurt-Zuid zal hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking. 9 nov. 2016 werd i.s.m. de wijkagent een avond voor bewoners georganiseerd in het kader van veiligheid in de wijk en de verkeersveiligheid. We waren te gast in de aula van het Noorderpoort College aan de Muntinglaan.

Werkgroep Welkomstpakket

Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakket kunnen ontvangen. De contacten met de middenstand heeft z’n vruchten afgeworpen. Diverse middenstanders in de Grunobuurt leveren nu een bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakket.

Werkgroep Webredactie & Sociale Media

Werkgroep Webredactie & Sociale Media Heeft de in 2014 gelanceerde website weer goed bijgehouden. Ook de Facebookpagina wordt regelmatig bijgewerkt zodat alle bewoners van de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Door middel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via Twitter ook regelmatig nieuws gedeeld.

Activiteiten en Buurtcentrum

Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Zowel de zomerbarbecue op 1 juli als de kerstborrel op 16 december werd weer in samenwerking met de het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd. Beide waren weer zeer geslaagd en de opkomst was weer groter dan in 2015.

De contacten met het Buurtcentrum zijn goed en we zijn aan bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

Openbare vergadering

Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden. In deze vergadering (21 maart 2016) werd er kennisgemaakt met het WIJ-team en met de wijkagent.

Vogelhuisjes

De ca. 60 vogelhuisjes, die in maart 2015 door de hele wijk waren opgehangen, werden op 14 oktober 2016 door een groep vrijwilligers schoongemaakt. Twee vogelhuisjes werden met een hoogwerker enkele weken later op verzoek van bewoners verhangen.

Urban Blocks

Door diverse vertragingen zullen de Urban Blocks de tweede helft van 2017 worden geplaatst in de wijk.

Lentekriebels

In 2016 deden we voor de tweede keer mee aan de schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd op zaterdag 16 april vanuit buurtpand Koppel door twee groepen de wijk extra schoongemaakt.

Ambities 2017

Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2016 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

In 2017 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten.

We hopen dat we in 2017 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!

Vriendelijke groet,

je Wijkraad
p.a. Lorentztraat 11
9727 HW Groningen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
WWW.GRUNOBUURT.NL

Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2015

2015 is een jaar vol verandering geweest. Maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

Helaas hebben Kora Oldert en Barbara Houtman het bestuur van de wijkraad verlaten. Met een etentje, cadeaubon en een bloementje werden beide dames bedankt voor hun grote inzet in de wijkraad.

We hebben als wijkraad ons dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden, die een grote impact, in Grunobuurt-Zuid zal hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.
 
Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

Werkgroep Websiteredactie & Social Media heeft de in 2014 gelanceerde Website weer heel goed bijgehouden. Ook de Facebook-pagina wordt regelmatig ge-update zodat alle bewoners van de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Doormiddel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via twitter ook regelmatig nieuws gedeeld.

Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd.
Zowel de zomer BBQ op 3 juli als de Kerstborrel op 18 december werd weer in samenwerking met de het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd. Beide waren weer zeer geslaagd en de opkomst was weer groter dan in 2014.

De contacten met het Buurtcentrum Stadspark zijn goed en we zijn aan het bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare Wijkraadvergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
In deze vergadering (op 11 maart) was er aandacht voor het Sponsorproject HOMERIDE van wijkbewoner Roelof Veldhuis.
Presentatie van het nieuwe logo van de wijkraad. Ontwerper is Rutger Prins.

Kunst: Vogelhuisjes wandelroute
In het voorjaar stonden de vogelhuisjes tentoongesteld in de hal van RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep. En van 25 t/m 28 maart werden de vogelhuisje in de wijk opgehangen. Met op 28 maart de officiële onthulling van de route door Stadsecoloog Jan Doevendans. Samen met de ontwerpster Lena van der Wal en diverse adoptieouders werd de route langs de ca. 60 volgelhuisjes gelopen

Kunst: Urban Blocks
Door diverse vertragingen zullen deze tweede helft 2016 worden geplaatst in de wijk.

Lentekriebels
In 2015 deden we voor het eerst ook mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd op zaterdag 11 april door een enthousiaste groep wijkbewoners zweffafval opgeruimd. Er werd verzameld in Buurtpand Koppel en de organisatie was in handen van een aantal vrijwilligers.

Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2015 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

In 2016 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten. We hopen dat we in 2016 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @grunobuurt

Facebook: Grunobuurt Groningen.

Wijkwebsite: www.grunobuurt.nl

Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2014

Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van de wijkraad Grunobuurt. Het is een mooi jaar geworden voor de Grunobuurt, een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

8 april 2014

De wijkraad heeft zich dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen in de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg over de nieuw te bouwen tunnel bij het spoor. Ook met het Noorderpoort zijn contacten gelegd. Het schoolgebouw aan de Muntinglaan wordt verbouwd en zal straks weer veel leerlingen huisvesten. De wijkraad wil graag afspraken maken over preventie van zwerfafval en overlast. Ook de nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.

Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

Werkgroep Websiteredactie & Social Media lanceerde in het najaar de geheel vernieuwde website voor de Grunobuurt. Voortaan is er één website voor de hele Grunobuurt. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen!
Ook de twee twitter-accounts die de Grunobuurt rijk was zijn nu samengevoegd.

Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 11 juli werd de, inmiddels traditionele, Buurtbarbecue georganiseerd. Met naar schatting zo’n 110 bezoekers werd het een gezellig en geslaagd feest.
Op 19 december werd de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg sfeervol en met een opkomst van ongeveer 130 mensen een zeer geslaagde avond.

Het bestuur heeft in 2014 de eerste contacten gelegd met het Buurtcentrum Stadspark. In de sector welzijn en voorzieningen voor de buurt wordt door de gemeente flink bezuinigd. Ontwikkelingen vanuit de overheid om steeds meer overheidstaken bij de buurt en bij buurtorganisaties te leggen roepen nog veel vragen op.
Omdat we toch zuinig willen zijn op de voorzieningen die we al hebben zijn we de samenwerking met het Buurtcentrum Stadspark gaan opzoeken. We zijn dan ook meteen maar begonnen met samen optrekken door de Kerstborrel dit jaar gezamenlijk te organiseren.

Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
In deze vergadering (op 17 maart) was er aandacht voor de op handen zijnde verbouwingen van O.B.S. de Starter aan de Paterswoldseweg en het Noorderpoort aan de Muntinglaan. Maar ook andere wijkzaken zoals de ondertunneling aan de Paterswoldseweg passeerden de revue.

Het co-creatie-proces, waarin de bewonersorganisaties van de zogenaamde 4 wijken Grunobuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en Badstratenbuurt ideeën hebben kunnen ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, heeft 12 activiteiten opgeleverd verspreid over deze 4 wijken. Op 11 juni 2014 werden alle georganiseerde activiteiten gepresenteerd op de Wijk-Activiteitenmarkt “Buren, Biertje, Bitterballen” bij Café Bolhuis aan de Paterswoldseweg. Op de website staat een leuk filmpje van deze dag.

Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. Deze standaardsubsidie is geheel opgegaan aan deze activiteiten. Van 2013 hadden we subsidie over, welke we voor het vernieuwen van de wijkwebsite hebben gebruikt.
Vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord 2.0) hebben we enkele andere projecten kunnen financieren. Zoals het planten van bloembollen in de middenberm op de Paterswoldseweg in het noordelijk deel van de buurt. Daarnaast konden we het zomerfeest en de kerstborrel meer glans geven. Ook hebben we twee duurzame partytenten kunnen aanschaffen.
Voor 2015 is NLA niet meer beschikbaar dus zullen we moeten kijken waar we eventueel extra financiering vandaan kunnen halen als we wat extra’s willen doen.

De mensen van de wijkraad waren nauw betrokken bij de verschillende projecten die dankzij de NLA subsidie de afgelopen twee van de grond zijn gekomen. Het laatste project wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. De Grunobuurt krijgt dan met een Vogelhuisjesroute en de Urban Blocks nu ook kunst in de wijk. Op de wijkwebsite en op www.mensenmakenstad.nl is van alles te lezen over de projecten.

Helaas was er dit jaar een erg triest bericht. In de zomer overleed Els de Lange. Zij was medeoprichter van de wijkraad en sindsdien actief betrokken. Haar persoonlijkheid en aanwezigheid hebben een gat achtergelaten.

In 2015 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten.
We hopen dat we in 2015 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Twitter: @grunobuurt

Facebook: Grunobuurt Groningen

Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2012

Sinds november 2010 heeft de Grunobuurt een Wijkraad. Vanaf de oprichting is de Wijkraad actief bezig om de leefbaarheid en de onderlinge contacten in de buurt te verbeteren. In de oprichtingsfase zijn we vooral bezig geweest met het op poten zetten van de organisatie. De Wijkraad richt zich nu vooral op het organiseren van activiteiten en de samenwerken met andere organisaties. Hieronder een overzicht van alle bezigheden en activiteiten in 2012.

Grunobuurt Noord en Zuid

Het jaar 2012 stond in het teken van een nadere kennismaking met bewoners in Grunobuurt-Noord en met organisaties die in Noord actief zijn.
Het “Wijkteam” houdt zich bezig met de renovatie en de wederopbouw van Noord. Met subsidie van de gemeente worden er allerlei projecten gerealiseerd. Grunobuurt Zuid is ook vertegenwoordigd in het Wijkteam, naast een vertegenwoordiging van Woningcorporaties Nijestee en Patrimonium, Het Wilde Klupje (HWK) en de gemeente.

Zuidelijke Ringweg

We zijn betrokken bij de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Deze stichting is actief bezig om bij bewoners en bij de politiek onder de aandacht te brengen met wat voor problemen de omliggende wijken van het Julianaplein en de A7 te maken krijgen bij het project Aanpak Zuidelijke Ringweg.

Platvorm Huisvesting Student en Stad

We hebben contact gelegd met het Platvorm Huisvesting Student en Stad. Zij houden zich bezig met de problemen die in er in de hele stad ontstaan als gevolg van gemeentelijk beleid op het gebied van studentenhuisvesting.

Het 4-Wijkenoverleg

Dit clusteroverleg is een overleg 2x per jaar tussen de gemeente (stadsdeelcoördinator) en de wijken Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Grunobuurt. Grote gemeentelijke projecten zoals die rond het spoor aan de Paterwoldseweg (de zogenaamde HOV-as) komen aan de orde. Wij hebben dankzij dit overleg meer contacten met de ons aangrenzende wijken en we krijgen informatie over gemeentelijke projecten in ons deel van de stad.

Inventarisatie van Verenigingen van Eigenaren

Sinds de oprichting zijn we bezig om alle VvE’s in de wijk in kaart te brengen. Het doel is meer contact met de VvE’s, meer uitwisseling van kennis tussen de VvE’s en makkelijker doorspelen van belangrijke informatie naar VvE’s. We hebben alle Verenigingen van Eigenaren aangeschreven en we zijn nog bezig om alle contactpersonen in de buurt in kaart te brengen.

Website

Sinds 2011 hebben we naast onze eigen website: www.grunobuurtzuid.nl een eigen twitter en facebookaccount. We zijn met Nijestee in overleg om samen één website te organiseren voor de Grunobuurt. Maar zover is het helaas nog niet.

Welkomstpakket

Nieuwe bewoners willen we graag welkom heten in de wijk door het aanbieden van een Welkomstpakketje met daarin achtergrondinformatie over de wijk, activiteiten van de Wijkraad en van het Buurtcentrum Stadspark. We proberen goed op te letten als er nieuwe Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt Zuid 2012 bewoners in de wijk komen wonen, maar we willen ook graag dat buurtbewoners een verhuizing aan de Wijkraad melden.

Nebokerk

In november is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de herbestemming van de Nebokerk. De eigenaar van de kerk (WKL Vastgoed) wil de kerk verkopen aan Stichting Ruimzicht. De aanvraag is nog in behandeling bij de gemeente. We hebben als Wijkraad bij de gemeente aangegeven dat we de plannen ondersteunen maar ook dat we ons nog wel zorgen maken om parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat.

Activiteiten in 2012

De Wijkraad heeft in 2012 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo hebben we in mei 2012 een eerste Openbare Vergadering gehad waarbij alle bewoners uitgenodigd waren. Op 21 december is voor de 2e keer een kerstborrel georganiseerd waar die door ongeveer 100 mensen zijn bezocht.
In de zomer van 2012 hebben we ons eerste echte grote Wijkfeest mogen organiseren. Dit was ook een groot succes. We hebben een opkomst gehad van naar schatting zo ongeveer 200 mensen. De reacties op zowel de Kerstborrel als het Wijkfeest waren erg positief.
We hopen dat hierdoor de onderlinge contacten in de buurt verbeteren. We nodigen ook altijd alle bewoners uit van de hele Grunobuurt waarmee we duidelijk willen maken dat Noord en Zuid bij elkaar horen.

Wat wil de Wijkraad in 2013?

 • De Wijkraad Grunobuurt wil graag een platform zijn en blijven om informatie uit te wisselen over onderwerpen die voor buurtbewoners van belang zijn. Wij kunnen geen individuele problemen oplossen maar we kunnen wel mensen met elkaar in contact brengen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Samen weet je toch net dat beetje meer!
 • We willen de komende jaren activiteiten blijven organiseren voor bewoners van de Grunobuurt. We willen hier meer buurtbewoners bij betrekken en samen met de buurtbewoners feesten en activiteiten organiseren. Ook willen we graag meer (jonge) mensen bij onze activiteiten betrekken. Samen beleef je tenslotte meer!
 • Daar waar het gaat om de gezamenlijke belangen van de buurt willen wij ons samen met alle bewoners sterk maken en de stem van de Grunobuurt laten horen. Samen bereik je gewoon meer!
 • Wijkraad Grunobuurt en Het Wilde Klupje hebben besloten om in 2014 voor de Grunobuurt één Wijkraad te realiseren om samen activiteiten te organiseren en gezamenlijk voor Gruno-buurtbelangen op te komen. Samen kom je verder!

Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jaarverslag 2013 van de Wijkraad Grunobuurt

2013 was voor de Wijkraad een druk, intensief en interessant jaar. Een jaar met veel activiteiten die, in meer of mindere mate, in samenwerking met de Wijkraad georganiseerd werden of waar de wijkraad intensief bij betrokken is geweest. Klik op onderstaande link voor het gehele overizcht.

JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2013


Het jaar 2013 was een druk, intensief en interessant jaar voor de wijkraad. Een jaar met veel activiteiten die, in meer of mindere mate, in samenwerking met de wijkraad georganiseerd werden of waar de wijkraad intensief bij betrokken is geweest. Hieronder een overzicht.

Fusie Grunobuurt Noord en Zuid
Allereerst stond dit jaar natuurlijk in het teken van de fusie tussen de wijkorganisaties van Grunobuurt Noord (HWK) en Zuid (Wijkraad). De twee bewonersvertegenwoordigingen hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. In 2013 werd er al op heel veel fronten samengewerkt en deze samenwerking is goed bevallen.

Oprichting Actiegroep “Feesten Uit Balans”
Verschillende bewoners hebben vorig zomer bij de wijkraad en bij Meldpunt Overlast de (toename van) geluidsoverlast van evenementen vanuit Stadspark/Drafbaan aangekaart. Vanuit een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Rivierenbuurt is daarom begin 2013 de actiegroep “ Feesten Uit Balans” (F.U.B.) opgericht. De actiegroep vindt dat de gemeente te weinig rekening houdt met omwonenden en wil o.a. dat de decibelnormen worden aangepast.

Verbouwing Stadsparkkerk
De Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat krijgt met de huisvesting van studenten een nieuwe bestemming. Stichting Ruimzicht heeft de kerk verbouwd tot een Internationaal Convivium. Het huis biedt plek aan 16 studenten. De helft is afkomstig uit het buitenland en volgt een eenjarige Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Naar verwachting is er begin 2014 een open dag. De wijkraad heeft contact met Stichting Ruimzicht.

Oprichting VvE Platform Grunobuurt

In oktober is het Platform VvE Grunobuurt opgericht. Het platform is daarmee inmiddels de vijfde werkgroep binnen de wijkraad. De doelstelling is o.a. meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de VvE’s en tussen VvE’s en wijkraad. De wijkraad wil graag een intermediair zijn om zo kennis en ervaringen specifiek voor vereniging van eigenaren met elkaar te delen.

Collegebezoek 15 november
Op vrijdag 15 november bracht een afvaardiging van het college B&W een bezoek aan de Grunobuurt. De net aangetreden burgemeester kon er helaas niet bij zijn. De wethouders Roeland van der Schaaf (PvdA), Jannie Visscher (SP), Ton Schroor (D66) en Jan Seton (CDA) kregen een rondleiding door de Grunobuurt. In zuid nemen ze een kijkje bij Stichting Middelpunt, bij de verbouwing van de Stadsparkkerk en bij Stichting WEP. In Noord kregen de nieuwbouwcomplexen en de Grunotuin volop aandacht en het bezoek werd afgesloten in de Koppel, het buurtpand in de Grunostraat. Tijdens de wandeling zijn veel onderwerpen aan bod gekomen.

Parkeerbeleid Neboflat / van Leeuwenhoekstraat
De wijkraad heeft het probleem van de parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat en de lege parkeerplaats bij de Neboflat aangekaart bij de gemeente. Ondanks beloften in het verleden, door diezelfde gemeente, is dit probleem toch ontstaan. De wijkraad heeft een ‘uitsterfbeleid’ voorgesteld voor parkeervergunningen van Neboflatbewoners. Helaas heeft wethouder van Keulen zich uitgesproken tegen dit voorstel waarmee het
parkeerprobleem onveranderd blijft.

Fietsenrekken bij de Action
De wijkraad heeft zich in 2013 sterk gemaakt om, in overleg met stadsbeheer, fietsenrekken te plaatsen bij de Action aan het Hoornsediep. De overlast van fietsen zorgden voor frustratie bij buurtbewoners en voor onveilige situaties. Begin december zijn uiteindelijk voor de Action 40 fietsenrekken geplaatst.

Activiteiten in 2013
De wijkraad heeft in 2013 een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 18 maart was er een openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd waren. Tijdens deze vergadering is o.a. het idee ontstaan voor meer bankjes en kunst in de Grunobuurt.
Eind juni werd (op initiatief van een buurtbewoner en met subsidie van het wijkteam en de wijkraad) het Grunofestival ‘Grunobuurt begroet de zomer’ georganiseerd. In samenwerking met Noorderpoortcollege, Roeivereniging GYAS en Stichting WEP werd het festival een succes. Zo waren er verschillende voorstellingen en optredens van de studenten van de School voor de Kunsten (Noorderpoort) en een kunsttentoonstelling bij st. WEP. Onderdeel van het festival was de tweede editie van het Wijkfeest. Met naar schatting zo’n 150 bezoekers werd het een gezellige avond.
Het festival werd afgesloten met de GrunoRegatta (een roeiwedstrijd op het Hoornsediep).
En op 20 december is voor de tweede keer de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg gezellig en met een opkomst van ongeveer 100 mensen een geslaagde avond.

Opening Grunotuin
Tijdens het Grunofestival is de “Grunotuin” feestelijk geopend. Op een braakliggend stukje grond aan de Stephensonstraat is een gezamenlijke Buurt- Moestuin gerealiseerd. Een tijdelijk project tot aan de nieuwbouw in noord. Dit initiatief is een groot succes geworden dankzij een groep enthousiaste bewoners en een subsidie van het wijkteam wat NLA gelden ter beschikking stelt voor de opbouw
van de wijk.

Fusie website’s HWK, Grunobuurt en Grunobuurt Zuid
Met de fusie van de bewonersorganisaties kwam ook de fusie van de verschillende websites ter sprake. In een verleg (Bewoners Advies Groep) met Nijestee is besloten de verschillende websites m.b.t. de Grunobuurt te fuseren. In 2013 zijn daarvoor de eerst stappen gezet en in 2014 zal dit proces afgerond worden met de lancering van één nieuwe website.

Samenwerking met naburige wijken
De wijkraad vertegenwoordigt de Grunobuurt bij verschillende belangengroepen. Voorbeelden hiervan zijn het 4 Wijkenoverleg en het CoCreatie- proces ‘Toekomst van de 4 Wijken’; deelname aan de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg bij het spoor en St. Leefomgeving Zuidelijke Ringweg.

Bestuur en Werkgroepen
De wijkraad bestaat uit een 5 koppig bestuur met daarnaast 5 werkgroepen.
1. Werkgroep Verkeer en Beheer
2. Werkgroep Welkomstpakket
3. Werkgroep Websiteredactie en Social Media
4. Werkgroep Platform VvE
5. Werkgroep Activiteiten

De Wijkraad in 2014
De wijkraad Grunobuurt wil naast het vertegenwoordigen van buurtbelangen belangrijke informatie en ontwikkelingen delen met buurtbewoners.
De wijkraad wil vooral ook gezamenlijke activiteiten blijven organiseren voor en door bewoners van de Grunobuurt en hier ook meer jonge buurtbewoners bij betrekken. Nieuwe bewoners worden met een welkomstpakket geïnformeerd over activiteiten in de wijk.

Hebt u vragen of ideeën? Of wilt u zich ook actief inzetten voor de wijkraad?
Neem dan contact op met het secretariaat of reageer of twitter of facebook.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter:@grunobuurtzuid en @grunobuurt / Facebook: Grunobuurt Groningen.

Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite.

Wijkraad Grunobuurt

De Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van en in samenwerking met de wijkbewoners.

De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen, wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt ten aanzien van wonen en samenleven. De Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg en het Stadspark.
De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt de Wijkraad graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op een 'Heel de Buurt-vergadering'. De uitnodiging en agenda daarvoor worden op deze wijkwebsite gezet en gedeeld via sociale media. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

Ook organiseert de Wijkraad activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende Zomerwijkfeest of de Kerstborrel. De Wijkraad probeert – daar waar mogelijk – samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld het Buurtcentrum Stadspark of met de Rank en het WIJ-Team. Sinds 2015 wordt er in de maand april – onder de naam GrunoKriebels – meegedaan aan Lentekriebels; de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen.

Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de Wijkraad graag zijn werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten. Voor al het nieuws over en van de Wijkraad, klik hier.

Neem contact op met de Wijkraad als u vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in bijvoorbeeld het bestuur of in een werkgroep. U kunt ook contact opnemen als u iets wilt doorgeven over het wonen en werken in, of uw bezoek aan de Grunobuurt.


Contactinformatie Stichting Wijkraad Grunobuurt

Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkraad Grunobuurt vergadert elke eerste maandag van de maand in buurtpand Koppel (Grunostraat 1). Voorafgaand aan de vergadering ben je van harte welkom op het spreekbuurtje: een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje: van 19.30 tot 20.00 uur. 


De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het contact met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de Grunobuurt te spreken.

De Wijkraad bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen.

 • Wijkraad: Marieke Meeder (voorzitter a.i.), Peter Stuit (penningmeester) en de algemene bestuursleden Lammert Sietsma en Ineke Buist.
  Op dit moment (2020) is er een vacature voor de functie secretaris (m/v). Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op een spreekbuurtje: elke eerste maandag van de maand, 19.30 - 20.00 uur, buurtpand Koppel, Grunostraat 1.
 • Werkgroep Verkeer & Beheer: Roel Harkema, Peter Stuit en Marieke Meeder.
 • Werkgroep Grunobuurt.nl & sociale media: Bram Veneman, Bouke Terpstra en Harald Veldman.
 • Werkgroep Welkomstpakket: in 'heroprichting' – Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op een spreekbuurtje: elke eerste maandag van de maand, 19.30 - 20.00 uur, buurtpand Koppel, Grunostraat 1.

De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt-Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt-Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing aldaar. Dat deed HWK tot eind 2013 en vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.


Vanaf 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

Logo GrubBu groen2 links 1093

 


November 2018 – veelvoorkomende woorden tijdens de wijkraadvergaderingen, op de website en op sociale media

Subcategorieën

aanmelden nieuwsupdate

@grunobuurt

Grunobuurt

10 november is de dag van de Mantelzorg, de dag dat de stille helden in het zonnetje gezet worden. Humanitas breid… https://t.co/493CTwxBiT

Grunobuurt

Tussen 12 en 24 jaar en wil je je mening geven over onderwerpen zoals sport, onderwijs, vrije tijd en gezondheid in… https://t.co/8W5kzeFK2j

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.